• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

ศ. 20 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 999 บาท
ศ. 20 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา
ราคา 999 บาท
ส. 21 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
ส. 21 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.เกษราภรณ์ รอดไหม
ราคา 2,140 บาท
ส. 18 ม.ค. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล
ราคา 2,999 บาท
ส. 25 ม.ค. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต
ราคา 2,140 บาท
ส. 1 ก.พ. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.โปรดปราน ตันทเสนีย์
ราคา 2,140 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 3,299 บาท
ส. 29 ก.พ. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
ส. 7 - อา. 8 มี.ค. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สุกัญญา สรวมประคำ
ราคา 3,500 บาท