• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

ส. 7 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สุธีมนต์ ปรีชานุวัฒน์
ราคา 2,500 บาท
ศ. 13 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 999 บาท
ศ. 13 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา
ราคา 999 บาท
ศ. 13 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 999 บาท
ศ. 13 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 999 บาท
ศ. 13 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา
ราคา 999 บาท
ส. 14 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
ศ. 20 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 999 บาท
ศ. 20 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา
ราคา 999 บาท
ศ. 20 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 999 บาท