• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 2,999 บาท
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 3,800 บาท
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ศรุดา กันทะวงค์
ราคา 2,500 บาท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 1,599 บาท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จักรินทร์ นิ่มเนตร
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธนวรรณ เทียมทัด
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จิราพรรณ คงเทียน
ราคา 1,605 บาท
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.อิษยา วัชรญานนท์
ราคา 2,800 บาท