รู้จัก

Matichon Academy

ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการฝึกอบรมอาชีพมายาวนานกว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถตอบสนองการเรียนรู้ด้านวิชาชีพอาหารงานช่าง งานฝีมือ หลากหลายหลักสูตร สร้างผู้ประกอบการอาชีพอิสระกว่าปีละ 10,000 ราย

 จากความสําเร็จและประสบการณ์ที่ผ่านมา ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนได้ขยายงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ การรับอบรมนอกสถานที่ และการให้บริการเช่าพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องครัวปฏิบัติการ ห้องครัวเบเกอรี่ ห้องครัวสาธิต ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ครัวทันสมัยมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ห้องสําหรับจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถ จัดกิจกรรมต่างๆโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างหลากหลาย มีร้านหนังสือ Matichon Book Club ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก มีบริการที่จอดรถ

บนวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างอาชีพให้คนไทย” ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนได้รับใบอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมในทุกๆ ด้านจึงต้องสอดคล้อง กับความต้องการของผู้เข้าอบรมและผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านหลักสูตรครัวปฏิบัติการ ครัวเบเกอรี่ และครัวสาธิต สอนโดยเชฟประจําศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน และเชฟที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ ระดับนานาชาติ รวมทั้งเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจอาหาร

ในส่วนของหลักสูตรงานช่างและงานฝีมือ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนได้คัดเลือกหลักสูตรที่ได้รับ ความนิยม โดยเชิญวิทยากรและเจ้าของกิจการมาให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึง ขั้นตอนลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเสนอแนวทางการตลาดและชี้แนะการทําธุรกิจให้กับผู้เรียน

นอกจากนี้ ศูนย์อาชีพและธุรกิจยังเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภายใต้แนวทาง “ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม” หนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พาไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ใ นแง่มุมต่างๆ อย่างลึกซึ้งผ่านการบอกเล่าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชั้นแนวหน้าของ เมืองไทย นอกจากนี้ยังเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวด้านการเกษตรและทัวร์ต่างประเทศที่น่าสนใจโดยเน้น กลุ่มประเทศ AEC โดยวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญให้ข้อมูลตลอดเส้นทาง

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการท่องเที่ยว และการบริการ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง