เงื่อนไขการสมัครและชำระเงิน

The Project

 

เงื่อนไขการสมัครและชำระเงิน

1.กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

2.นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ หากไม่มีหลักฐาน

   การชำระเงินมาแสดง ศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์และให้ผู้เรียนชำระเงินค่าอบรมใหม่ ถ้าผู้เรียนนำ

   หลักฐานมาแสดงในภายหลัง ศูนย์ฯ จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน

3.กรณีไม่สามารถมาอบรม  สามารถส่งตัวแทนมาอบรมได้ ทั้งนี้ต้องนำหลักฐานโอนเงินมาแสดง

   ก่อนลงทะเบียน

4.ในกรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิก

ต้องแจ้งก่อนวันอบรม 5 วัน จากนั้นเลือกหลักสูตรใหม่ภายใน 1 เดือน หรือหากต้องการค่าอบรม

  คืน ต้องส่งหลักฐานสำหรับโอนเงินคืน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน  หลักฐานการโอนเงิน 

  หมายเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืน

หากแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกน้อยกว่า 5 วัน ศูนย์ฯ จะหักค่าสมัครไว้ 50%

5.ในกรณีที่ยืนยันการมาเรียนแล้ว  แต่ผู้เรียนไม่มาเรียนตามวันและเวลาที่ยืนยันไว้โดยไม่แจ้ง

   ล่วงหน้า  ศูนย์ฯจะหักค่าสมัครไว้ 50%