• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

ส. 13 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 2,999 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 3,299 บาท
ส. 22 ม.ค. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
ส. 2 เม.ย. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟบอย-ปิยะชาติ พุทธวงษ์
ราคา 3,299 บาท
อา. 10 เม.ย. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,999 บาท
อา. 22 พ.ค. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริงBakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท
ส. 20 ส.ค. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 3,299 บาท