• Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 26 วัน
วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ & รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ราคา 7,200 บาท

ทัวร์ที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว