Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ สุดยอดปราสาทหิน ถิ่นอีสานใต้ จ.นครราชสีมา-บุรีรัมย์

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565
จำนวนวัน 3
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว นครราชสีมา บุรีรัมย์
วิทยากร
ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์

12,900 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ สุดยอดปราสาทหิน ถิ่นอีสานใต้ จ.นครราชสีมา-บุรีรัมย์                                   

เดินทางวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565

วิทยากร : ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์                                                         

ราคา 12,900 บาท มาคู่ ลดทันที 1,800 บาท

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

06.00 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

07.00 น.

เดินทางสู่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านพจน์เป็ดย่าง

13.00 น.

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

13.15 น.

เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย แหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญต่างๆ ที่พบในเขตเมืองพิมายและบริเวณพื้นที่อีสานใต้ เช่น ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร, ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสาน, รูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ฯลฯ

15.30 น.

เดินทางต่อไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

15.40 น.

ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นำทุกท่านท่านชม “ปราสาทหินพิมาย” ปราสาทหินที่สร้างตามคติพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมฟังเรื่องราวของ ‘วิมายปุระ’ หรือเมืองพิมาย เมืองโบราณระดับนครรัฐที่มีอำนาจเหนือดินแดนลุ่มน้ำมูลตอนบน และอาจเป็นศูนย์กลางของ ‘มหิธรปุระ’ อันเป็นชื่อของราชวงศ์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกษัตริย์เขมรโบราณที่เมืองพระนคร

18.00 น.

เดินทางไปยัง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

19.30 น.

ถึง The Naturalist Wellness Hotel By Play La Ploen รับกุญแจห้องพัก จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เพ ลา ภิรมย์

20.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางไปยัง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

09.30 น.

ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พาทุกท่านเดินเท้าขึ้นภูพนมรุ้ง เพื่อชม ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมร่วมฟังบรรยายเรื่องราวของ ‘นเรนทราทิตย์’ โดยในศิลาจารึกกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง รวมทั้งมีเชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระ และยังเป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน โดยเชฟชุมชนบ้านโคกเมือง

13.30 น.

พาทุกท่านนั่งรถอีแต๋น มุ่งหน้าสู่ภูปลายบัด

14.00 น.

ชม ปราสาทปลายบัด 2 ศาสนสถานที่สร้างบนเขาปลายบัด ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเช่นเดียวกับเขาพนมรุ้ง เป็นปราสาทอิฐบนฐานศิลาแลงที่สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 15 ในศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์-แปรรูป ทั้งยังเป็นจุดที่ขุดพบกรุสมบัติเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกคนร้ายลักลอบขุดและถูกส่งออกนอกประเทศในช่วงสงครามเวียดนาม

14.45 น.

เดินทางไปยัง ปราสาทเมืองต่ำ

15.10 น.

ถึง ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ในเขตพื้นราบใกล้ๆ กับภูพนมรุ้ง สร้างตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือชุมชน โดยตัวปราสาทที่มีแผนผังสวยงาม โดยเฉพาะสระนํ้าที่อยู่มุมทั้งสี่

17.00 น.

เดินทางกลับตัวเมืองบุรีรัมย์

18.30 น

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านบ้านชายน้ำ

19.30 น.

เดินทางกลับที่พัก

20.20 น.

ถึง The Naturalist Wellness Hotel By Play La Ploen จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.

นั่งรถรางเพื่อชม แปลงปลูกกัญชง Medical Grade (เกรดทางการแพทย์) จากนั้นเข้าชม AROKAYA WELLNESS SALA ศูนย์สุขภาพองค์รวม เพื่อการปรับสมดุลให้ร่างกายและจิตใจผ่านศาสตร์ธรรมชาติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้บรรยากาศแห่งการพักผ่อน นำชมโดยวิทยากรของทางศูนย์ฯ จากนั้นพาทุกท่านชม อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน นับเป็นอุทยานไม้ดอกแห่งแรกและแห่งเดียวในดินแดนอีสานใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้เมืองหนาวและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่มีมากถึง 6 โรงเรือน ก่อนปิดท้ายด้วยการแวะซื้อของที่ระลึกที่ศูนย์รวมสินค้าชุมชน Cann & Coop Shop

11.00 น.

เดินทางสู่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านจิ้งนำขาหมู

13.30 น.

เดินทางไปยัง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

16.00 น.

ถึง วัดธรรมจักรเสมาราม ชมและสักการะพระนอนหินทรายโบราณศิลปะทวารวดีขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 1,300 ปี จากนั้นชมธรรมจักรหินทรายและชิ้นส่วนประดับอาคารที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด พร้อมฟังเรื่องราวการเข้ามาของวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางสู่ภาคอีสานตอนล่าง

17.00 น.

เข้าชม โบราณสถานเมืองเสมา ชุมชนโบราณที่มีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย กระทั่งรับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรโบราณ ทั้งยังเป็นจุดที่มีการค้นพบ ‘ศิลาจารึกบ่ออีกา’ ที่กล่าวถึง “พระราชาแห่งศรีจนาศะ” อีกด้วย ชมโบราณสถานหมายเลข 1 ที่สันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมของเขมรโบราณ

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านครัวป้าหม่อน ไก่ย่างเขาสวนกวาง

19.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.00 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

***พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท