Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ทวารวดี ที่ ‘ศรีเทพ’ จ.เพชรบูรณ์

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 09 ก.ค. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว ศรีเทพ เพชรบูรณ์
วิทยากร
รศ.พิชญา สุ่มจินดา

3,900 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ ทวารวดี ที่ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์             

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

วิทยากร : รศ.พิชญา สุ่มจินดา

ราคา 3,900 บาท

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

05.30 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

10.30 น.

เข้าชม โบราณสถานปรางค์ฤาษี ตั้งอยู่ในวัดป่าสระแก้ว ตั้งอยู่ด้านนอกเมืองไปทางทิศเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรที่เก่าที่สุดที่พบบริเวณเมืองศรีเทพ สร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปัจจุบันเหลือปราสาทอิฐขนาดเล็กบนฐานศิลาแลงที่หันหน้าไปยังทิศตะวันออก ซึ่งแตกต่างจากโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรอื่นๆ ที่อยู่ภายในเมืองศรีเทพ ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

11.00 น.

เดินทางไปยัง โบราณสถานเขาคลังนอก

11.10 น.

ชม โบราณสถานเขาคลังนอก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองศรีเทพประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในวัฒนธรรมทวารวดีที่สร้างขึ้นในช่วงเวลากลางพุทธศตวรรษที่ 12- กลาง 13 ที่ฐานมีขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกัน

12.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านนิวไก่ย่างบัวตอง

13.35 น.

เดินทางไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

14.10 น.

ถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือเมืองศรีเทพ เมืองโบราณขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำป่าสักที่เป็นจุดเชื่อมและควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างชุมชนจากภาคกลางและชุมชนที่ราบสูงภาคอีสาน โดย ศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้เสนอว่า เมืองศรีเทพแห่งนี้ น่าจะเป็นศูนย์กลางของทวารวดี ราชธานีแห่งแรกของสยาม” ชมโบราณสถานที่สำคัญภายในเมือง ดังนี้

●        อาคารศูนย์บริการข้อมูล ชมโบราณวัตถุที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และบริเวณใกล้เคียง เช่น พระพุทธรูป, ธรรมจักร, ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม และกลุ่มของเทวรูปพระสุริยเทพ (จำลอง) ฯลฯ

●        ปรางค์สองพี่น้อง เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐสองหลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 โดยปราสาทองค์เล็กยังหลงเหลือทับหลังรูปอุมามเหศวรประทับนั่งอยู่เหนือโคนนทิที่ยังมีสภาพสมบูรณ์

●        เขาคลังใน ศาสนสถานสำคัญประจำเมืองที่มีขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา บริเวณฐานด้านทิศใต้และตะวันตกยังหลงเหลือประติมากรรมปูนปั้นรูปกุมภัณฑ์ (ยักษ์) คนธรรพ์ นรสิงห์ ทิศคชา (ช้างประจำทิศ) รวมทั้งกุมภัณฑ์ที่มีศีรษะเป็นวานรและกระบือในท่าแบกประกอบลายพันธ์พฤกษา ซึ่งพบและหลงเหลือประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีเพียงที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย

●        ปรางค์ศรีเทพ ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางด้านตะวันตกในแนวแกนเดียวกับปรางค์สองพี่น้อง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ในศิลปะเขมรแบบบาปวนต่อนครวัด

16.00 น.

เดินทางกลับ

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านธาราดล คอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองท์

18.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น.

ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ***