Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ชวนเที่ยว ‘วังหน้า’ ตามรอยกรมพระราชวังบวรฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 25 ต.ค. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพฯ
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

900 บาท / คน

สอบถาม

กำหนดการ

08.30 น.                        ลงทะเบียน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (มีบริการ Snack Box)           

                                      (https://www.google.co.th/maps/place/วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์+ราชวรมหาวิหาร+3+ถนน+ท่าพระจันทร์+แขวง+พระบรมมหาราชวัง+เขตพระนคร+กรุงเทพมหานคร+10200/@13.7551337,100.4908919,17z/data=!4m2!3m1!1s0x30e2990bf4c6b303:0x40c27f34f9e12b23?hl=th)   (แผนที่จุดลงทะเบียน)***

09.00 น.                        ชม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดสลัก” สันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับ                                                   พระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พร้อมกับการก่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมารัชกาลที่ 1 โปรดฯ                                       ให้ใช้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฏก ทั้งยังได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ใหม่ว่า “วัดมหาธาตุ” ตามแบบอย่างครั้งกรุงเก่า เข้าชมจุดสำคัญ ดังนี้   

                                     – พระมณฑป สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างให้เป็นประธานของวัด เดิมมีเครื่องยอดแบบปราสาท แต่ต่อมาถูกเพลิงไหม้ จึงโปรดฯ ให้สร้างเป็นหลังคาลด                                       2 ชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกา หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก ตรงกลางเป็นรูป ‘พระลักษณ์ทรงหนุมาน’ ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรของกรมพระราชวังบวร                                             สถานมงคล ด้านในประดิษฐานพระเจดีย์ทองซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ซึ้งระหว่างชั้นฐานเจดีย์มีสิงห์นั่งกับครุฑแบก

                                    – พระอุโบสถ สักการะ “พระศรีสรรเพชญ์” พระประธานปางมารวิชัยที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงเคารพศรัทธาสูงสุด มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อพระองค์ใกล้                                        สวรรคต ได้เสด็จขึ้นพระเสลี่ยงเพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปองค์นี้ ทั้งยังได้ทรงอุทิศถวายพระแสงดาบให้ทำเป็นราวเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา

                                     – พระวิหาร ชมและสักการะ “หลวงพ่อหิน” พระพุทธรูปที่เคยเป็นพระประธานของวัดสลัก โดยมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ขณะดำรงอิสริยยศ                                            เป็นนายสุดจินดา มหาดเล็กหุ้มแพรได้เคยอธิษฐานว่า หากภายหน้าจะได้เป็นใหญ่แล้วจะมาปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ให้รุ่งเรืองสืบไป

10.30 น.                        เดินเท้าไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

10.45 น.                        ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เข้าชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล เดิมมีนามว่า ‘พระที่นั่งสุทธาสวรรย์’ ต่อมาสมเด็จ                                         พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งองค์นี้ เข้าสักการะ “พระพุทธสิหิงค์” พระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้า                                             มหาสุรสิงหนาทโปรดให้อัญเชิญลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2338 พร้อมจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เขียนภาพเทพชุมนุมและพุทธประวัติ และฟังเรื่องราวของพระพระราชวังบวรสถาน                                               มงคลแบบละเอียด

11.30 น.                        เดินเท้าต่อไปยัง วัดบวรสถานสุทธาวาส

11.45 น.                        ถึง วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า เป็นวัดในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพตั้งอยู่ในสถาบันบัณฑิต                                             พัฒนศิลป์ ด้านในมีภาพจิตรกรรมตำนานพระพุทธสิหิงค์ พร้อมฟังตำนานของพระพุทธสิหิงค์ 1 ในพระพุทธรูปสำคัญของเมืองไทย

12.30 น.                    เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***