Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

5 ไฮไลท์ ในพระวิหารหลวง วัดมกุฎกษัตริยาราม

“พระมหามงกุฎ” ที่ประดับบริเวณหน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างอันหมายถึงสัญลักษณ์แทนพระนามเดิมของรัชกาลที่ 4 คือ “เจ้าฟ้ามงกุฎ”

“พระพุทธวชิรมงกุฏ” พระประธานหล่อสำริด ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ มีริ้วจีวรเป็นริ้วผ้าตามธรรมชาติ ไม่มีพระเกตุมาลา ตามแนวคิดสัจนิยมอันได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

“พระสูตรและพระคาถา” ด้านในบานหน้าต่างและบานประตู เขียนด้วยตัวอักษรขอม แบบตัวบรรจง

“จิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุม” เป็นภาพที่มีมิติ มีมุมลึกใกล้ไกล และเน้นการใช้แสงเงา ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาก่อน

“จิตรกรรมชาวต่างชาติ” แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติและความเป็นอยู่ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 ที่มีการติดต่อค้าขายกับบรรดาชาวต่างชาติ

One day trip มติชนอคาเดมี พาชม วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดที่ก่อสร้างตามพระราชปณิธานของพระจอมเกล้าฯ ในมุมที่หลายคนยังไม่เคยเห็น

นำชมโดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

ราคา 1,199 บาท

โปรแกรมทัวร์ : https://bit.ly/3GGdME0

สนใจร่วมทริป