Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม (2) “สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ในโลหะปราสาท”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

จำนวนยอดทั้ง 37 ของโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม หมายถึง พระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ หรือธรรมะที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้ 37 ประการ ประกอบด้วย

สติปัฏฐาน (การกำหนดสติพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล) 4 ประการ คือ

 กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน

 เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน

 จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน

ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน

สัมมัปปธาน (การประกอบความเพียรให้มีในตน) 4 ประการ คือ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน

อิทธิบาท (เครื่องให้สำเร็จความประสงค์) 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา

อินทรีย์ (ธรรมเป็นใหญ่ในกิจของตน) 5 ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

พละ (ธรรมเป็นกำลัง) 5 ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา

โพชฌงค์ (การลำดับสติ) 7 ประการ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา

มรรค (ทางอันประเสริฐ) 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมา

อาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ

ธรรมทั้งหมดที่กล่าวมารวมเป็นโพธิปักขิยธรรม 37 อันเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้ 37 ประการด้วยกัน อันเป็นสัญลักษณ์ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนใน โลหะปราสาทวัดราชนัดดาราม

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี