Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

เปิดวาร์ป 5 ไฮไลต์ “ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี”

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ที่ประดิษฐาน “พระพุทธโสธร” หรือ “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะสลักจากหินทราย โดยจากการศึกษาของกรมศิลปากรพบว่า มีการใช้เทคนิคการสร้างพระพุทธรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้น

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วัดที่สร้างโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษ์รณเรศ เมื่อครั้งเสด็จมาทรงสร้างป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับศึกญวนในคราวศึกอานามสยามยุทธ

วัดเสม็ด จ.ชลบุรี ภายในมีการสลักรอยพระพุทธบาทลงรักปิดทองที่ฝาผนัง รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอิทธิพลแบบตะวันตก โดยเขียนเรื่องการปลงอสุภกรรมฐานของพระภิกษุ รวมทั้งภาพทิวทัศน์ต่างๆ ที่มีการสอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นเข้าไปด้วย

วัดใหญ่อินทาราม ภายในมีพระอุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งแบบท้องสำเภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถูกเขียนไว้หลายยุคสมัย

วัดราษฎร์บำรุง ภายในพระอุโบสถซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนเป็นภาพพุทธประวัติฉากมารผจญ, เทพชุมนุม โดยเฉพาะภาพเทวดาบรรดานางฟ้าเหาะมาสักการะพระประธานที่งดงามเป็นเอกลักษณ์

โปรแกรมทัวร์ : https://bit.ly/3HvxXV4

ร่วมเดินทาง สำรองที่นั่ง