Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

Talking Tour Ep.8 ศิลปะหลังรัฐประหาร สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง”

Talking Tour Ep.8 เรื่องราวของงานศิลปกรรมที่แสดงถึงความชอบธรรม พิธีกรรม และบุญญาบารมี ให้คู่ควรกับการปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในตอน “ศิลปะหลังรัฐประหาร สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง”
.
วิทยากร : รศ.พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่