Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

พุทธศิลป์ “พระพุทธโสธร”

  • พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป็น มีสีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรที่พัฒนามาจนเป็นแบบอยุธยาแล้ว
  • พระขนงโก่งเล็กน้อย
  • พระเนตรเล็กหรี่และเหลือบลงต่ำ
  • พระโอษฐ์เล็ก
  • มีอุษณีษะและพระรัศมีทรงสูง การทำพระรัศมีเป็นทรงสูงแบบนี้น่าจะเป็นพระรัศมีเป็นเปลว
  • พระวรกายส่วนท่อนบนโดยเฉพาะพระอุระเล็กเทียบสัดส่วนกับพระเพลาหรือหน้าตักที่กว้างมาก
  • สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่และยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยกเป็นสองชายคล้ายเขี้ยวตะขาบ 

(ข้อมูลจาก : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พระพุทธโสธร กับศรัทธาความเชื่อของคนไทย, จากหนังสือ พุทธปฏิมา : งานช่างพลังแห่งศรัทธา. สำนักพิมพ์มติชน, 2554.)

โปรแกรมทัวร์ : https://bit.ly/3HvxXV4

ร่วมเดินทาง สำรองที่นั่ง