Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ใน “วันสงกรานต์”

ภาพนางสงกรานต์ในอดีต (ภาพของวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้ม เพชรบูรณ์เมื่อวันวาน)

เป็นงานศึกษาของ “ประกาศิต ประกอบผล” และ “จิระศักดิ์ สังเมฆ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  และได้ตีพิมพ์ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ความว่า…  ในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  มีเรื่องเล่าเป็นตำนานสงกรานต์ที่มีคติแฝงเป็นเนื้อในไว้ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านตัวละครและกิจกรรม  ดังนี้…

ตำนานสงกรานต์กล่าวถึง “ธรรมบาลกุมาร” (ลูกของมหาเศรษฐีที่รู้ภาษานก เรียนจบไตรเพท ถูกท้าวกบิลพรหมองค์หนึ่งลงมาถามปัญหาธรรม 3 ข้อ ถ้าแก้ปัญหาได้ ท้าวกบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมาร  ในที่สุดท้าวกบิลพรหมแพ้ ถูกตัดศรีษะ)

ปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่

“ธรรมบาลกุมาร” คือ เด็กมีความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ผู้ใหญ่ควรให้ความคุ้มครอง   ส่วน “ท้าวกบิลพรหม” คือ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือ พรหมวิหารธรรม 4 ประการ

นางสงกรานต์ คือ บุตรธิดาที่ต้องตอบแทนคุณบิดามารดา ทางกาย และทางใจ

น้ำ เป็นสิ่งแทนคุณธรรมหลายประการ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความสามัคคี ความซื่อตรง เป็นต้น สังคมต้องมีน้ำใจ สาด ราด รดน้ำธรรมให้แก่กัน

ภาพวาด “นางสงกรานต์” โดย สมภพ บุตราช ศิลปินมรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์สมภพ บุตราช เจ้าของภาพวาดนางสงกรานต์ เป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความหมายโดยรวมก็คือ…

ในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย มีคติแฝงเป็นเนื้อในไว้ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคนและการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนแต่ละช่วงวัย

โดยผู้ใหญ่รู้จักให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน  ส่วนเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปก็ต้องให้ความเคารพบิดามารดาและผู้สูงอายุทั้งหลาย

บุคคลควรเข้าใจชีวิต ว่ามีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติ ประสานกันเกิดเป็นความรู้สึก ความอยาก การกระทำ และยึดติด เป็นต้น

จึงควรดำเนินชีวิตบนฐานแห่งสติปัญญา เข้าใจกฎแห่งธรรมชาติ เข้าใจสังคมที่ต้องเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกัน มีน้ำใจต่อกัน รู้จักสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม  สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  ส่วนตนนั้นต้องเข้าใจชีวิต ประพฤติปฏิบัติธรรมอันถูกต้อง ประคับประคองชีวิตด้วยสติปัญญา ดับความเร่าร้อนภายในได้ พัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ควรเข้าถึง คือ พระนิพพาน

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี