Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

คัมภีร์อนาคตวงศ์ กับชาดกการถวายเศียรเป็นพุทธบูชา

จิตรกรรม พระเจ้าสังขจักรตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้า ที่ศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี [ภาพถ่ายโดยคุณ สิปปวิชญ์ บุณยพรภวิษย์ (ได้รับอนุญาตจากผู้ถ่ายภาพให้ใช้ภาพ)]

           จากเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดีย เรื่องการที่อดีตพระสงฆ์ได้ทำการถวายศีรษะเป็นพุทธบูชา โดยได้ทิ้งคำอธิษฐานไว้ว่าจะขอเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในโลกหน้า ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และเรหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกในเรื่องของการถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาในประเทศไทย ในอดีตเองก็ปรากฏเรื่องนี้มาแล้ว อย่างกรณีของนายบุญเรืองและนายนก ที่เผาตัวตายถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

             สำหรับที่มาของการบูชาด้วยเลือดและชีวิตนั้น ถูกระบุไว้ใน “คัมภีร์อนาคตวงศ์” ซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตกาลเบื้องหน้ามีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ คือฉบับแรกเป็นกวีนิพนธ์ภาษาบาลียาว 142 คาถา 

             ส่วนฉบับที่สองเป็นวรรณคดีร้อยแก้ว ประพันธ์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์ “ทสโพธิสัตตุปปัตติกถา” ของลังกา
             คัมภีร์อนาคตวงศ์ เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นโดยพระมหากัสปปะเถระ แห่งโจฬะในอินเดียใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 โดยมีเนื้อหากล่าวถึงพระอนาคตพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต 10  พระองค์ ได้แก่
            ● พระศรีอริยเมตไตรย
            ● พระรามสัมพุทธเจ้า
            ● พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า
            ● พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า
            ● พระนารทสัมพุทธเจ้า
            ● พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้า
            ● พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า
            ● พระนรสีหสัมพุทธเจ้า
            ● พระติสสสัมพุทธเจ้า
            ● พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า

             ซึ่งภายในมีการเล่าเรื่องการตัดหัวถวายเป็นพุทธบูชา 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของพระศรีอาริยเมตไตรย เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสังขจักร ครองนครอินทรปัตถ์ในสมัยของพระสิริมัตพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงได้ฟังธรรมเทศนาแล้วได้เกิดความซาบซึ้ง จึงตัดพระเศียรแล้ววางบนฝ่ามือถวายเป็นเครื่องบูชาพระธรรมที่พระสิริมัตพุทธเจ้าได้แสดงแก่พระองค์

             อีกเรื่องหนึ่งเป็น เรื่องของพระสุมังคลสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาปนาทะในสมัยของพระกกุสันธพุทธเจ้า ซึ่งได้สละราชสมบัติเพื่อออกบรรพชา ต่อมาได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงได้ตัดเศียรตนเองถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต   

            ทั้งสองเรื่องนี้นับเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นในสมัยหลัง ไม่ใช่เรื่องราวในพระไตรปิฏกแต่อย่างใด เพราะการฆ่าชีวิต หรือการทำปาณาติบาต ถือเป็นข้อห้ามสำคัญในพุทธศาสนา ดังปรากฏในศีลข้อแรกดังที่เราๆ ท่านๆ ได้ทราบกันดี