บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics) หนึ่งในสายธุรกิจหลักไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ โดยมร.เยน ชิน กรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) และนางสาวสรินทร เชื้อเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) จัดงาน Sentrics Open House ต่อยอดธุรกิจ Data Analytics ยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) พร้อมพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People & Efficiency) ตลอดจนให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) และเน้นความโปร่งใสในการทำงาน (Zero Tolerance to Corruption : ZTC) ด้วยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบตอบโจทย์ตรงใจ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต