เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรัง นำโดยนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบถุงมือยางทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1,000,000 ชิ้น ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถุงมือยางทางการแพทย์ที่บริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) ต่อไป

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทศรีตรังมีความห่วงใยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นอย่างมาก เราพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนในป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยการร่วมส่งกำลังใจพร้อมทั้งบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยจำนวน 1,000,000 ชิ้น และ มอบให้กับ Shanghai Charity Foundation ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1,000,000 ชิ้น รวมจำนวนถุงมือยางทางการแพทย์ที่กลุ่มบริษัทศรีตรังบริจาคไปทั้งหมด 2,000,000 ชิ้น ซึ่งถือเป็นการร่วมต่อสู้และส่งต่อความห่วงใยเพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 (COVID-19) มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามแนวทางของบริษัทศรีตรังฯ และ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

ถือเป็นบริษัทยางพาราแบบครบวงจรรายแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่ “แก่นแท้องค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน”

กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship Council™) ทั้งประเภท FSC-FM (Forest Management Certification) มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นบริษัทยางพาราแบบครบวงจรรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ครบทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์น้ำยางอย่างแท้จริง ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำสวนยางจนไปถึงธุรกิจปลายน้ำถุงมือยางทางการแพทย์ และเป็นผู้นำในการผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยจนถึงอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยเติบโตสู่มาตรฐานระดับโลก

วีรสิทธิ์  สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทศรีตรังมีนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเรามีระบบการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อมตั้งแต่จุดเริ่มต้นแหล่งวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล  FSCTM  หรือ Forest Stewardship Council ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนการจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยFSC มีทั้งประเภท FM (Forest Management) และ CoC (Chain-of-Custody) จากระบบการรับรองที่เข้มงวดและมีความโปร่งใส ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FSC จะต้องถูกตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม้หรือผลิตภัณฑ์มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย FSC จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดระดับสากล ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังเราได้ทั้งประเภท FSC-FM และ FSC-CoC ตั้งแต่ธุรกิจสวนยาง น้ำยางข้น จนไปถึงธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังในการดำเนินธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรควบคู่กับการพัฒนา ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงสู่ความยั่งยืนตลอดไป”

วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“STGT”) ระบุว่า “สำหรับบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ หรือ STGT นั้น เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทศรีตรัง สิ่งที่ STGT ให้ความสำคัญ คือ “การปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ เราใส่ใจไปถึง “ทุกชีวิต” บนโลก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”    จนได้รับมาตรฐาน FSC ประเภท COC (Chain-of-Custody Certification) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการแหล่งวัตถุดิบจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต อีกทั้งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล จึงถือเป็นสิ่งที่สะท้อนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ STGT ที่จะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ไปสู่ทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดโลกอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้มาตรฐาน FSC ที่กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการรับรองตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนไปถึงธุรกิจปลายน้ำ ประกอบด้วย ประเภท FSC-FM (Forest Management Certification) เป็นมาตรฐานการจัดสวนป่าอย่างยั่งยืนได้ในธุรกิจสวนป่ายาง และ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) เป็นมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ได้ในธุรกิจสวนป่ายาง, ศูนย์รับซื้อน้ำยาง, ธุรกิจน้ำยางข้น  และธุรกิจถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์ ในความสามารถปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ รักษาสิ่งแวดล้อม และมีระบบบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC ได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทศรีตรังจึงคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมใส่ใจทุกคนและทุกชีวิตที่มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ “แก่นแท้องค์กรแห่งยาง      สีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยและถุงมือยางไทยให้เติบโตสู่ระดับโลกต่อไป