กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC

ประชาสัมพันธ์

ถือเป็นบริษัทยางพาราแบบครบวงจรรายแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่ “แก่นแท้องค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน”

กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship Council™) ทั้งประเภท FSC-FM (Forest Management Certification) มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นบริษัทยางพาราแบบครบวงจรรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ครบทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์น้ำยางอย่างแท้จริง ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำสวนยางจนไปถึงธุรกิจปลายน้ำถุงมือยางทางการแพทย์ และเป็นผู้นำในการผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยจนถึงอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยเติบโตสู่มาตรฐานระดับโลก

วีรสิทธิ์  สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทศรีตรังมีนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเรามีระบบการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อมตั้งแต่จุดเริ่มต้นแหล่งวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล  FSCTM  หรือ Forest Stewardship Council ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนการจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยFSC มีทั้งประเภท FM (Forest Management) และ CoC (Chain-of-Custody) จากระบบการรับรองที่เข้มงวดและมีความโปร่งใส ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FSC จะต้องถูกตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม้หรือผลิตภัณฑ์มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย FSC จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดระดับสากล ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังเราได้ทั้งประเภท FSC-FM และ FSC-CoC ตั้งแต่ธุรกิจสวนยาง น้ำยางข้น จนไปถึงธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังในการดำเนินธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรควบคู่กับการพัฒนา ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงสู่ความยั่งยืนตลอดไป”

วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“STGT”) ระบุว่า “สำหรับบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ หรือ STGT นั้น เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทศรีตรัง สิ่งที่ STGT ให้ความสำคัญ คือ “การปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ เราใส่ใจไปถึง “ทุกชีวิต” บนโลก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”    จนได้รับมาตรฐาน FSC ประเภท COC (Chain-of-Custody Certification) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการแหล่งวัตถุดิบจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต อีกทั้งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล จึงถือเป็นสิ่งที่สะท้อนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ STGT ที่จะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ไปสู่ทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดโลกอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้มาตรฐาน FSC ที่กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการรับรองตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนไปถึงธุรกิจปลายน้ำ ประกอบด้วย ประเภท FSC-FM (Forest Management Certification) เป็นมาตรฐานการจัดสวนป่าอย่างยั่งยืนได้ในธุรกิจสวนป่ายาง และ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) เป็นมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ได้ในธุรกิจสวนป่ายาง, ศูนย์รับซื้อน้ำยาง, ธุรกิจน้ำยางข้น  และธุรกิจถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์ ในความสามารถปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ รักษาสิ่งแวดล้อม และมีระบบบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC ได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทศรีตรังจึงคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมใส่ใจทุกคนและทุกชีวิตที่มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ “แก่นแท้องค์กรแห่งยาง      สีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยและถุงมือยางไทยให้เติบโตสู่ระดับโลกต่อไป