ตารางเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2563
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์01/08/63
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
1อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์1,600.00 บาท
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
อาทิตย์02/08/63
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์08/08/63
1เชฟเอก ชาตตระกูล3,210.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม1,605.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์09/08/63
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1เชฟจตุพร อ่อนพรม3,299.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
เสาร์15/08/63
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ3,500.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
อาทิตย์16/08/63
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
เสาร์22/08/63
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี3,500.00 บาท
1อ.พิมพร รอดคำแหง2,990.00 บาท
อาทิตย์23/08/63
1อ.วิภาดา คำนนท์2,140.00 บาท
1เชฟจารึก ศรีอรุณ2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
ศุกร์28/08/63
3อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,900.00 บาท
เสาร์29/08/63
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม2,140.00 บาท
อาทิตย์30/08/63
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.วรดนย์ ประสม3,299.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
ส. 15 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
ส. 15 - อา. 16 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 2 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 3,500 บาท
ส. 15 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์
ราคา 2,140 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 16 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ศุภชัย สากำสด
ราคา 2,140 บาท
อา. 16 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง
ราคา 2,140 บาท
อา. 16 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท
อา. 16 ส.ค. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พนัส แย้มสกุล
ราคา 2,140 บาท