ตารางเรียนประจำเดือน มกราคม 2564
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์09/01/64
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม1,605.00 บาท
อาทิตย์10/01/64
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
1อ.สราวุธ ยุกตานนท์1,600.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์16/01/64
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์17/01/64
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1อ.จักรินทร์ นิ่มเนตร2,140.00 บาท
1อ.ธนวรรณ เทียมทัด2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์23/01/64
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์24/01/64
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์30/01/64
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี3,500.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
อาทิตย์31/01/64
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 23 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
ส. 23 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พจนาถ บูระผลิต
ราคา 2,140 บาท
ส. 23 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
ส. 23 - อา. 24 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 24 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ชนันพร ชัยประภา
ราคา 2,140 บาท
อา. 24 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พนัส แย้มสกุล
ราคา 2,140 บาท
อา. 24 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
อา. 24 ม.ค. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท