ตารางเรียนประจำเดือน มีนาคม 2563
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์01/03/63
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
เสาร์07/03/63
2อ.สุกัญญา สรวมประคำ3,500.00 บาท
1อ.จักรินทร์ นิ่มเนตร2,140.00 บาท
1อ.ธนวรรณ เทียมทัด2,140.00 บาท
อาทิตย์08/03/63
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
เสาร์14/03/63
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
2อ.บุญธรรม รัตนวงกต3,500.00 บาท
อาทิตย์15/03/63
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
เสาร์21/03/63
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,200.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
อาทิตย์22/03/63
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง1,599.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์28/03/63
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.พีรพงษ์ คล่องปรัชญา2,990.00 บาท
อาทิตย์29/03/63
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 04 เมษายน 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
ส. 4 เม.ย. 63
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สมยศ เพ็ชร์กลัด
ราคา 2,140 บาท
ส. 4 เม.ย. 63
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
ส. 4 เม.ย. 63
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.เต็มสิริ รังหอม
ราคา 1,605 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2563 ( จำนวน 2 คอร์ส )
อา. 5 เม.ย. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
อา. 5 เม.ย. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท