ตารางเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์05/10/62
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
อาทิตย์06/10/62
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.หัสนัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล2,140.00 บาท
เสาร์12/10/62
1อ.วาสนา อุดมโภชน์2,140.00 บาท
1อ.ชนากานต์ วงศ์วีระชัย2,140.00 บาท
1อ.เกษราภรณ์ รอดไหม2,140.00 บาท
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,000.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์13/10/62
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,500.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
เสาร์19/10/62
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง1,599.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.สุธีมนต์ ปรีชานุวัฒน์2,500.00 บาท
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ3,500.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
อาทิตย์20/10/62
1อ.เจริญ กลิ่นหอม2,140.00 บาท
1อ.จักรินทร์ นิ่มเนตร2,140.00 บาท
1อ.ธนวรรณ เทียมทัด2,140.00 บาท
เสาร์26/10/62
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี3,500.00 บาท
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ / เชฟเอก ชาตตระกูล / เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ / เชฟจารึก ศรีอรุณ3,500.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
อาทิตย์27/10/62
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.โปรดปราน ตันทเสนีย์2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ( จำนวน 7 คอร์ส )
ส. 26 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สิริกาญจน์ จงถาวร
ราคา 2,000 บาท
ส. 26 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.มานะ พชนะโชติ
ราคา 2,140 บาท
ส. 26 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
ส. 26 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จิราพรรณ คงเทียน
ราคา 1,605 บาท
ส. 26 - อา. 27 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศิวกรณ์ ทัดดี
ราคา 3,500 บาท
ส. 26 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ / เชฟเอก ชาตตระกูล / เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ / เชฟจารึก ศรีอรุณ
ราคา 3,500 บาท
ส. 26 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 4 วัน
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 27 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
ราคา 2,140 บาท
อา. 27 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.โปรดปราน ตันทเสนีย์
ราคา 2,140 บาท
อา. 27 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 5 วัน
อา. 27 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท