ตารางเรียนประจำเดือน มกราคม 2563
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์04/01/63
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
อาทิตย์05/01/63
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์11/01/63
1อ.สมหมาย บำเพ็ญบุญ2,140.00 บาท
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
2อ.สิรวิชญ์ เพ็ญภัทระเรืองกุล3,500.00 บาท
อาทิตย์12/01/63
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
เสาร์18/01/63
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี3,500.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.สิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล2,999.00 บาท
อาทิตย์19/01/63
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
ศุกร์24/01/63
3อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,900.00 บาท
เสาร์25/01/63
1อ.บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
อาทิตย์26/01/63
1เชฟจตุพร อ่อนพรม3,299.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
1อ.ภูณิศา วงษ์ตา1,800.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
ส. 1 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.โปรดปราน ตันทเสนีย์
ราคา 2,140 บาท
ส. 1 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
ส. 1 - อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 4 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 3,299 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ราคา 2,140 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรดารา เขตต์ทองคำ
ราคา 2,140 บาท