ตารางเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์01/12/62
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.ทัตดารา กาญจนกุญชร2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
ศุกร์06/12/62
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง999.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล999.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง999.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง999.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง999.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล999.00 บาท
เสาร์07/12/62
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1อ.พจนารถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
1อ.สุธีมนต์ ปรีชานุวัฒน์2,500.00 บาท
1อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์1,600.00 บาท
อาทิตย์08/12/62
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
1อ.สราวุธ ยุกตานนท์1,600.00 บาท
ศุกร์13/12/62
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง999.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล999.00 บาท
1อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา999.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง999.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล999.00 บาท
1อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา999.00 บาท
เสาร์14/12/62
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
อาทิตย์15/12/62
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
ศุกร์20/12/62
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง999.00 บาท
1อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา999.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง999.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง999.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง999.00 บาท
1อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา999.00 บาท
เสาร์21/12/62
1อ.กุลวดี จิตขจรวานิช2,000.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.เกษราภรณ์ รอดไหม2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
อาทิตย์22/12/62
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง1,599.00 บาท
1อ.อุทุมพร กิ้นบุราณ2,140.00 บาท
1อ.วันดี ละมูลเจริญ2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 07 ธันวาคม 2562 ( จำนวน 5 คอร์ส )
ส. 7 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
ส. 7 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พจนารถ บูระผลิต
ราคา 2,140 บาท
ส. 7 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรรณวดี  อยู่คง
ราคา 2,140 บาท
ส. 7 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สุธีมนต์ ปรีชานุวัฒน์
ราคา 2,500 บาท
ส. 7 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์
ราคา 1,600 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 08 ธันวาคม 2562 ( จำนวน 5 คอร์ส )
อา. 8 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุรีย์ แก้วพิลา
ราคา 2,140 บาท
อา. 8 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.มานะ พชนะโชติ
ราคา 2,140 บาท
อา. 8 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
อา. 8 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
อา. 8 ธ.ค. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.สราวุธ ยุกตานนท์
ราคา 1,600 บาท