ตารางเรียนประจำเดือน กันยายน 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์01/09/62
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
เสาร์07/09/62
1อ.อินทุอร โมลเตนี่2,000.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
2อ.สิรวิชญ์ เพ็ญภัทระเรืองกุล3,500.00 บาท
อาทิตย์08/09/62
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
เสาร์14/09/62
1เชฟเอก ชาติตระกูล3,210.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม2,140.00 บาท
1อ.สมหมาย บำเพ็ญบุญ2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
อาทิตย์15/09/62
1อ.จุไร นิ่มอุดม2,140.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์21/09/62
1อ.กุลวดี จิตขจรวานิช2,000.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
อาทิตย์22/09/62
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
ศุกร์27/09/62
3อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,900.00 บาท
เสาร์28/09/62
1อ.ภวัต เจริญปุระ1,600.00 บาท
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
อาทิตย์29/09/62
1เชฟจตุพร อ่อนพรม3,299.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 28 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 6 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ภวัต เจริญปุระ
ราคา 1,600 บาท
ส. 28 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง
ราคา 2,140 บาท
ส. 28 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 1,605 บาท
ส. 28 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 29 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 7 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย เชฟจตุพร อ่อนพรม
ราคา 3,299 บาท
อา. 29 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
อา. 29 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์
ราคา 2,140 บาท
อา. 29 ก.ย. 62
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
ราคา 2,140 บาท