ตารางเรียนประจำเดือน พ.ค. 2565
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์01/05/65
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,999.00 บาท
เสาร์07/05/65
1อ.ชญานี ศตะภัค2,200.00 บาท
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
อาทิตย์08/05/65
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
1อ.ภูณิศา วงษ์ตา1,800.00 บาท
1อ.ปวีณา รุ่งแสง2,140.00 บาท
เสาร์14/05/65
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท
1อ.นิรมล พุทธาศรี1,605.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์15/05/65
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,999.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
เสาร์21/05/65
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.ซูฮานา อิงดิง2,500.00 บาท
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
อาทิตย์22/05/65
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1อ.ณพรรณภรณ์ ดาวสุโขศิริกูล2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.ธนวรรณ เทียมทัด2,140.00 บาท
1อ.จักรินทร์ นิ่มเนตร2,140.00 บาท
1อ.อธิญา เชิญอักษร2,500.00 บาท
เสาร์28/05/65
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1เจ๊จง - จงใจ กิจแสวง2,999.00 บาท
อาทิตย์29/05/65
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 2565 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 14 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นิรมล พุทธาศรี
ราคา 1,605 บาท
ส. 14 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ชนันพร ชัยประภา
ราคา 2,140 บาท
ส. 14 - อา. 15 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 5 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท
ส. 14 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรดารา เขตต์ทองคำ
ราคา 2,140 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 15 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
อา. 15 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 3,210 บาท
อา. 15 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
ราคา 2,140 บาท
อา. 15 พ.ค. 65
จะเริ่มใน 6 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,999 บาท