ตารางเรียนประจำเดือน เมษายน 2564
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์03/04/64
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.ชญานี ศตะภัค2,200.00 บาท
อาทิตย์04/04/64
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์10/04/64
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม1,605.00 บาท
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ3,500.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์11/04/64
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์17/04/64
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
อาทิตย์18/04/64
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
เสาร์24/04/64
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
อาทิตย์25/04/64
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 24 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
ส. 24 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 1,605 บาท
ส. 24 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ศุภชัย สากำสด
ราคา 2,140 บาท
ส. 24 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 2 วัน
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ( จำนวน 3 คอร์ส )
อา. 25 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
อา. 25 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท
อา. 25 เม.ย. 64
จะเริ่มใน 3 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท