ตารางเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร จำนวน ผู้สอน ราคา
เสาร์03/08/62
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1อ.สมยศ เพ็ชร์กลัด2,140.00 บาท
อาทิตย์04/08/62
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
เสาร์10/08/62
2อ.พีรษา อริยเวชกุล3,200.00 บาท
1อ.เกษราภรณ์ รอดไหม2,140.00 บาท
1อ.ธยศ ทองแจ้ง2,140.00 บาท
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
1อ.จันทร์จิรา สุภาพรรณ์1,600.00 บาท
อาทิตย์11/08/62
1อ.คนนธิป ทองวงศ์2,140.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
เสาร์17/08/62
1อ.อธิญา เชิญอักษร2,400.00 บาท
1เชฟจารึก ศรีอรุณ2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
อาทิตย์18/08/62
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.หัสนัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล2,140.00 บาท
เสาร์24/08/62
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์25/08/62
1อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม3,299.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.วันดี ละมูลเจริญ2,140.00 บาท
เสาร์31/08/62
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.อุทุมพร กิ้นบุราณ2,140.00 บาท
1อ.นิรมล พุทธาศรี1,605.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์1,600.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ( จำนวน 5 คอร์ส )
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อุทุมพร กิ้นบุราณ
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นิรมล พุทธาศรี
ราคา 1,605 บาท
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 6 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์
ราคา 1,600 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน 2562 ( จำนวน 2 คอร์ส )
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรรณวดี  อยู่คง
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท