ตารางเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์02/11/62
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
อาทิตย์03/11/62
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
เสาร์09/11/62
1อ.สมหมาย บำเพ็ญบุญ2,140.00 บาท
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
อาทิตย์10/11/62
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์16/11/62
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,200.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
อาทิตย์17/11/62
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.คนนธิป ทองวงศ์2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.ภูณิศา วงษ์ตา1,800.00 บาท
ศุกร์22/11/62
3อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,900.00 บาท
เสาร์23/11/62
1อ.ศิริมาศ พรหมโมปกรณ์2,500.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง1,605.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1อ.โชติกา จันทร์แก้วเกิด2,000.00 บาท
อาทิตย์24/11/62
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
เสาร์30/11/62
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ( จำนวน 5 คอร์ส )
ส. 16 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
ส. 16 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ศรุดา กันทะวงค์
ราคา 2,200 บาท
ส. 16 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท
ส. 16 - อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท
ส. 16 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.โอฬาร ศรีสวรรค์
ราคา 2,140 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ( จำนวน 5 คอร์ส )
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.คนนธิป ทองวงศ์
ราคา 2,140 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 3,210 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ภูณิศา วงษ์ตา
ราคา 1,800 บาท