Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ เที่ยว 3 ราชธานีเขมร “ละแวก-อุดงค์ฯ-พนมเปญ” ประเทศกัมพูชา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
จำนวนวัน 3
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

28,000 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ เที่ยว 3 ราชธานีเขมร “ละแวก-อุดงค์ฯ-พนมเปญ” ประเทศกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

06.00 .  ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG931

09.30 .  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำสัมภาระของท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางตามรอยเส้นทางทัพของสมเด็จพระนเรศวรสู่เมืองละแวก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน Krong Luong

บ่าย  ชม เมืองละแวก อดีตราชธานีเขมรของพระยาละแวกที่ร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา โดยเข้าชมจุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยเขมรดังนี้

 • แนวคูน้ำ คันดิน เมืองละแวก (ด้านทิศตะวันตก) ที่มีกำแพงเมือง 3 ชั้น หรือที่เรียกว่า ตรีบูร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตของเมืองแห่งนี้ พร้อมฟังตำนานที่สมเด็จพระนเรศวรสั่งให้ยิงกระสุนทองคำใส่กำแพงเมือง
 • วัดตรอแลงแกง ศูนย์กลางของเมืองละแวก ที่ซึ่งในพงศาวดารระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรได้มีรับสั่งให้จารชนเผาทำลายพระพุทธรูป ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่พระบาทศิลาเท่านั้น จากนั้นฟังตำนานเรื่อง พระโคพระแก้ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา

เย็น  กลับเข้าตัวเมืองพนมเปญ

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน Khmer Surin

เข้าพักที่ Sokha Phnom Penh Hotel หรือเทียบเท่า***** จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

07.00 .  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 .  เดินทางไปชม วัดพระพุทธโฆสาจารย์ วัดเก่าแก่ของกรุงพนมเปญ ชมพระเจดีย์ซึ่งที่ฐานปรากฏแผ่นศิลาจารึกอักษรไทยของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่กล่าวถึงการบูรณะพระอารามแห่งนี้เมื่อปี พ.. 2389

09.00 .  เดินทางไปยังเมืองอุดงค์มีชัย หรือบันทายเพชร อดีตราชธานีเขมรในยุคปลายกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นเดินขึ้นเขาพระราชทรัพย์ หรือพนมอุดงค์ (*ต้องเดินเยอะและขึ้นเขาค่อนข้างชัน) ชมจุดที่สำคัญ ดังนี้

 • วัดเจดีย์คู่ ชมเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของนักพระสัตถา (พระยาละแวก) พร้อมฟังสรุปเรื่อง พระนเรศวรทำพิธีปฐมกรรมพระยาละแวก?” และเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนารายณ์ราชา (นักองค์เอง) พระราชโอรสบุญธรรมของรัชกาลที่ 1
 • วัดพระธรรมเกรติ์ หรือวัดพระพุทธโจลนิพเปียน (วัดพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน) ชมพระพุทธไสยาสน์ศิลา ภายในวิหารซึ่งเสาอาคารนั้นสร้างจากโบราณสถานในศิลปะเขมรแบบบาปวน พร้อมชมเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองค์จันท์) กษัตริย์กัมพูชาผู้อยู่เบื้องหลังสงคราม อานามสยามยุทธ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน Krong Luong (เปลี่ยนเซตเมนู)

บ่าย  ชม วัดเวียงจ๊ะส์ หรือวัดวังเก่า ซึ่งบริเวณวัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี (นักองค์ด้วง) ก่อนจะย้ายราชธานีไปยังกรุงพนมเปญ

ขึ้นชม เขาพระราชทรัพย์ (ต่อ)

 • เจดีย์พระศรีศากยมุณี, เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี (นักองค์ด้วง), เจดีย์ไตรตรึงษ์ เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ ที่มีรูปแบบอิทธิพลของงานศิลปกรรมไทย พร้อมฟังตำนานพระศรีสุริโยพรรณที่ยกพระธิดาถวายแก่พระนเรศวร และเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ผู้ได้รับเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ คืนจากสยาม

เย็น  เดินทางกลับเข้าตัวเมืองพนมเปญ

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน Tmhorda Restaurant

เข้าพักที่ Sokha Phnom Penh Hotel หรือเทียบเท่า***** จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

07.00 .  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

เช้า  เข้าชม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระราชวังสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงเรื่องลักษณะการจัดวางแผนผังของพระราชวังแห่งนี้ในหนังสือ นิราศนครวัด ว่าเป็นการเอาอย่างพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ครั้งรัชสมัยรัชกาลที่ 4 เข้าชมหมู่พระราชมณเฑียรที่สำคัญดังนี้

 • พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย สำหรับใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกขุนนาง รวมถึงใช้ประกอบพระราชพิธีทศมาส (พระราชพิธีสิบสองเดือน) ของกัมพูชา
 • พระที่นั่งจันทฉายา พระที่นั่งบนแนวกำแพงพระราชวังเช่นเดียวกับพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์ได้รื้อพระที่นั่งองค์นี้แล้วสร้างขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกเพื่อทอดพระเนตรกระบวนแห่ในพระราชพิธีสนานจตุรงคเสนา และยังใช้เป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศอีกด้วย
 • พระมหาปราสาทเขมรินทร์ พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์ เพื่อใช้เป็นที่ประทับถาวรของพระมหากษัตริย์และพระมเหสี ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนโรดมสุรามฤต พระราชบิดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ โปรดให้ใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่พักรับรองของผู้นำต่างประเทศซึ่งได้เดินทางมายังประเทศกัมพูชา

จากนั้นชม วัดพระแก้วมรกต หรือวัดอุโบสถรตนาราม วัดในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

 • พระวิหารพระแก้วมรกต ภายในประดิษฐานพระแก้วมรกตที่หล่อขึ้นจากแก้วคริสตัลสีเขียวจากประเทศฝรั่งเศส พระชินรังสีราชิกนโรดม พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร และยังมีพระพุทธรูปและสิ่งของต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์ พระราชวงศานุวงศ์ ขุนนาง และพุทธศาสนิกชนนำมาถวายเป็นพุทธบูชากว่า 1,650 รายการ
 • พระระเบียงและจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเรียมเกรติ์ (รามเกียรติ์) เขียนขึ้นโดยมีออกญาเทพนิมิต (เธียะก์) และช่างเขียนกว่า 40 คน มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ของที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ คือการเขียนเรื่องย่อเพื่อบอกเหตุการณ์ในภาพนั้นๆ ด้วย
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร หรือพระรูปมหินทสุวรรณสนองพระองค์ประทับอัสสพงศ์ เป็นของที่ระลึกจากพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศส
 • พระเจดีย์สมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี, พระเจดีย์สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร, พระเจดีย์สมเด็จพระนโรดมสุรามฤต และปรางค์คันธบุปผา

ชม วัดพนม หรือวัดพนมโฎนปึญ เป็นวัดที่มีความสำคัญของกรุงพนมเปญ โดยมีตำนานพื้นบ้านเล่าถึงที่มาของชื่อกรุงพนมเปญแห่งนี้ ชมจุดสำคัญ ดังนี้

 • เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิเจ้าพญายาต ผู้ที่ในพงศาวดารเขมรกล่าวว่าเป็นผู้ลอบปลงพระชนม์ของสมเด็จเจ้าพญาแพรก พระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) และได้ย้ายราชธานีจากเมืองพระนครมายังเมืองบาสาณและเมืองจตุมุข (พนมเปญ)
 • เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช พระโอรสของเจ้าพญายาต
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการได้รับเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ คืนจากสยามเมื่อปี พ.. 2449

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน Tonle Bassac II Restaurant

บ่าย  เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กัมพูชา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญกว่า 14,000 ชิ้น เช่น เทวรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศิลปะสมัยบาปวน, ภาพสลักพาลีและสุครีพกำลังสู้กันศิลปะสมัยเกาะแกร์และประติมากรรมศิลาทรายรูปศิวลึงค์ฯลฯ

16.30 .  รับประทานอาหารเย็น ณ ที่ร้าน Pochentong

17.30 .  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ

19.25 .  เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG936

20.40 .  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***