Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ 5 วัดดัง ร.3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน”เจ้าสัว”กู้แผ่นดิน

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 22 ก.ค. 2561
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

1,500 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ 5 วัดดัง ร.3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน”เจ้าสัว”กู้แผ่นดิน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

07.30น.ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี
08.30น.เดินทางไปยัง วัดราชโอรสารามวรวิหาร
09.30น.ถึง วัดราชโอรสารามวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3 เดิมชื่อวัดจอมทอง โดยทรงผูกพันกับวัดแห่งนี้เนื่องจากพระปัยยิกา (ยายทวด) ของพระองค์มีนิวาสสถานอยู่ในบริเวณย่านนี้ ทั้งยังเป็นวัดที่พระชนกและพระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 3 ทรงทำนุบำรุงอยู่ด้วย ชมทวารบาลที่ทำจากกระเบื้องเคลือบแห่งเดียวในกรุงเทพฯ จากนั้นชมพระแท่นของรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งยังทรงมาคุมงานสร้างวัดแห่งนี้ และพระอุโบสถที่ภายนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผาและรูปตุ๊กตาแบบสามมิติ ซึ่งทุกวันนี้ยังครบถ้วนสมบูรณ์ และภายในยังมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเครื่องตั้ง, เครื่องบูชาจีน รวมถึงแผนผังบ้านและศาลเจ้าของชาวจีนแห่งเดียวในประเทศไทย
10.30น.เดินทางต่อไปยัง วัดนางนองวรวิหาร
10.45น.ถึง วัดนางนองวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าเป็นนิวาสถานของสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) พระราชชนนีในรัชกาลที่ 3 ชมพระอุโบสถศิลปกรรมแบบพระราชนิยม พร้อมสักการะพระพุทธมหาจักรพรรดิ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย จากนั้นชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเรื่องพระพุทธเจ้าปราบท้าวชมพูบดี และภาพลายกำมะลอเรื่องสามก๊ก, ฮก ลก ซิ่ว เป็นต้น
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านหมี่กรอบจีนหลี ร้านชื่อดังเก่าแก่ เปิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
13.00น.ออกเดินทางสู่ วัดยานนาวา
13.30น.ถึง วัดยานนาวา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย ชมพระอุโบสถที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพจิตรกรรมด้านหลังบานประตูในพระอุโบสถขึ้นเป็นรูปกระทงใหญ่ ตามแบบที่ทำในพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคูตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยของพระองค์
14.30น.เดินทางไปยัง วัดราชนัดดารามวรวิหาร
15.00น.ถึง วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นวัดที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 โดยได้ให้เจ้าพระยายมราช (บุญนาค) เป็นผู้ออกแบบและกำกับการสร้างวัดแห่งนี้ พร้อมเข้าชมโลหะปราสาท ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ 3 ของโลก
16.00น.เดินเท้าต่อไปยัง วัดเทพธิดารามวรวิหาร
16.10น.ถึง วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ ซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ชมพระอุโบสถศิลปะแบบพระราชนิยม พร้อมเข้าสักการะพระพุทธเทวิลาส หรือหลวงพ่อขาว จากนั้นชมและนมัสการพระภิกษุณีหล่อด้วยดีบุกจำนวน 52 องค์ ในพระวิหารหลวง ปิดท้ายกันที่กุฏิคณะสุนทรภู่ พร้อมฟังประวัติของสุนทรภู่โดยละเอียด เนื่องจากท่านได้เคยอุปสมบทและจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามแห่งนี้ โดยระหว่างนั้นได้ประพันธ์บทกลอนไว้หลายเรื่อง เช่น รำพันพิลาป และพระอภัยมณี เป็นต้น
17.30น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30น.ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***