Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

เปิดรอบ 2 แล้ว! ทัวร์ ออกพระเพทราชา “ฮีโร่” แห่งกรุงศรีฯ จ.สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 30 มิ.ย. 2561
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

2,700 บาท / คน

สอบถาม

เปิดรอบ 2 แล้ว! ทัวร์ ออกพระเพทราชา “ฮีโร่” แห่งกรุงศรีฯ จ.สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

06.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับอาหารเช้าที่ มติชนอคาเดมี

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี

09.20 น. ถึง วัดหน่อพุทธางกูร หรือที่ชาวบ้านเรียก “วัดหน่อ” วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นแขวงบ้านพลูหลวง อันเป็นนิวาสสถานเดิมของพระเพทราชา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง พร้อมชมภายในพระโบสถที่มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียนนานาชาติ ทั้งชาวลาว-ญวน-พวน-จีน ร่วมกันเขียนภาพชาดกพระธาตุจุฬามณีและภาพเทพชุมนุมในแบบที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง

10.00 น. เดินทางไปยัง วัดกุฎีทอง

10.30 น. ถึง วัดกุฎีทอง เป็นวัดโบราณที่มีตำนานกล่าวถึงชายคนหนึ่งมานอนหลับอยู่ที่วัดแล้วนอนกรนเป็นเสียงดนตรี เจ้าอาวาสจึงทำนายว่าต่อไปวันข้างหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดิน ชายผู้นั้นจึงว่าถ้าเป็นจริงจะกลับมาสร้างกุฏิทองถวาย ซึ่งชายผู้นั้นมีพระนามว่า “พระเพทราชา” นายกองช้างที่มีความสามารถอย่างยิ่ง พร้อมชม “เสลี่ยง” (คานหาม) ที่ชาวบ้านกุฎีทองต่างร่ำลือ เชื่อกันว่าเป็นพระราชยานที่พระเพทราชาประทับมาเมื่อครั้งเสด็จมาสมโภชเฉลิมฉลองวัดกุฎีทอง และมิได้ทรงนำกลับไป โดยทรงถวายเสลี่ยงไว้เป็นสมบัติของวัด

12.10 น. รับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำน้อย ที่สวนอาหารครัวน้อง

13.10 น. เดินทางไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา

14.10 น. ถึง เพนียดคล้องช้าง ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ในการจับช้าง เพื่อนำมาใช้ในกิจการของบ้านเมือง โดยเพนียดแห่งนี้ได้ย้ายมาจากเพนียดแห่งเดิมใกล้กับพระราชวังจันทรเกษมในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขึ้นชมด้านบนพลับพลาพร้อมฟังเรื่องราวของตำแหน่ง “พระเพทราชาธิบดีศรีสุริยาภิชาติสุริยวงษ์องคสมุหะสมุหะฯ” จางวางกรมพระคชบาลหรือกรมช้าง ซึ่งถือเป็นกรมใหญ่และสำคัญของกรุงศรีอยุธยา พร้อมความสำคัญของช้างในฐานะของสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์, สินค้าส่งออกสำคัญ และเทียบได้กับรถถังในการสงครามยุคโบราณ

15.00 น. เดินทางไปยัง วัดพระยาแมน

15.10 น. ถึง วัดพระยาแมน วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน เพราะในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงแต่เพียงว่า สมเด็จพระเพทราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2233 นอกจากนี้พระราชพงศาวดารยังกล่าวอีกว่า ก่อนที่สมเด็จพระเพทราชาจะได้ครองราชสมบัตินั้น ได้ผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ โดยพระอาจารย์อธิการได้ทำนายว่าพระองค์จะได้ขึ้นครองราชสมบัติ รวมทั้งยังได้ให้โอวาทานุสาสน์ในสมณะกิจทั้งปวง

16.00 น. เดินทางไปยัง วัดบรมพุทธาราม

16.20 น. ถึง วัดบรมพุทธาราม วัดโบราณที่มีกล่าวในพระราชพงศาวดารว่าสร้างในบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระเพทราชาขณะที่ประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ชมเจดีย์ทรงปรางค์ที่มีเอกลักษณ์และพระอุโบสถที่ยังมีร่องรอยจิตรกรรมหลงเหลือให้เห็นอย่างเลือนลาง

17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น. ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***