Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ย้อนเวลาพา “ออเจ้า” ไปเฝ้า “ขุนหลวงนารายณ์” เมืองละโว้ (ลพบุรี)

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 28 เม.ย. 2561
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ลพบุรี
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

2,500 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ ย้อนเวลาพา “ออเจ้า” ไปเฝ้า “ขุนหลวงนารายณ์” เมืองละโว้ (ลพบุรี)

ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งกับ “รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี” แต่งานนี้พาย้อนเวลาสู่ราชธานีแห่งที่ 2 ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
ชมโบราณสถานเพียบทั้งพระที่นั่งไกรสรสีหราช, วัดสันเปาโล, บ้านหลวงรับราชทูตวิชาเยนทร์ ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2561

06.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 น. ออกเดินทางย้อนเวลาสู่ราชธานีแห่งที่ 2 ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

09.30 น. ถึง ประตูเพนียด ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นประตูเมืองโบราณขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเป็นประตูเมือง 1 ใน 2 แห่ง ที่ยังหลงเหลือหลักฐานมาถึงในปัจจุบันของเมืองลพบุรี นอกจากนี้ในบริเวณนี้ยังร่องรอยเนินดินของเพนียดคล้องช้างปรากฏอยู่ ซึ่งเพนียดคล้องช้างที่เมืองลพบุรีนี้ใช้ในการคล้องช้างของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยามาหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระองค์ได้โปรดฯ ให้มีการคล้องช้างให้กับราชทูตได้ชมที่เพนียดแห่งนี้

10.40 น. ถึง พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลชุบศร ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทรงสำราญพระราชอิริยาบถ โดยบันทึกของฝรั่งเศสกล่าวว่า เมื่อพระองค์เสด็จประพาสล่าช้างป่า จะเสด็จกลับเข้ามาประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรจันทรุปราคาร่วมกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ดังมีหลักฐานเป็นภาพวาดการสำรวจจันทรุปราคาที่พระที่นั่งเย็นซึ่งวาดโดยจิตรกรชาวฝรั่งเศส จึงถือได้ว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการดาราศาสตร์แบบตะวันตกของประเทศไทย

11.40 น. เดินทางไปยัง วัดสันเปาโล

12.00 น. ถึง วัดสันเปาโล วัดในคริสตศาสนาที่สมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานที่ดินให้แก่คณะบาทหลวงเยซูอิตจากฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมกับใช้เป็นที่พักของคณะบาทหลวงดังกล่าว โดยคำว่า “สันเปาโล” นี้คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า เซนต์ปอลหรือแซงต์เปาโล (Saint Paulo) นั่นเอง นอกจากนี้ด้านในยังก่อสร้างเป็นหอดูดาว ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงซากของผนังเพียงบางส่วนกับฐานของอาคาร หอดูดาวแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งแรกของสยามและเป็น 1 ใน 3 ของหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านแพบ้านริมน้ำ

14.00 น. เดินเท้าไปยัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยใช้ทางเดินบันได 51 ขั้น ซึ่งเป็นทางเข้าพระราชวังที่ใช้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

14.20 น. ถึง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง โดยในพงศาวดารบอกว่าพระองค์มักประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี ปีละ 8-9 เดือน ชมพระราชวังที่มีรูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมไทยและตะวันตก รวมไปถึงการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังแบบพระราชวังอาลิคาปู ประเทศอิหร่าน อันแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมแบบเปอร์เซียของพระองค์ พร้อมฟังบรรยายและร่วมกันวิเคราะห์คำตอบแบบเจาะลึก ทั้งสาเหตุการสร้างลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2, จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส รวมถึงจุดนัดประชุมขุนนางของ 2 พ่อ-ลูก “พระเพทราชา-หลวงสรศักดิ์” ในการวางแผนยึดอำนาจ ฯลฯ

16.00 น. เดินทางไปยัง บ้านหลวงรับราชทูตวิชาเยนทร์

16.10 น. ถึง บ้านหลวงรับราชทูตวิชาเยนทร์ หรือบ้านวิชาเยนทร์ สถานที่สำหรับรับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ ที่เมืองลพบุรี และเป็นบ้านพักของคอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ ‘เจ้าพระยาวิชาเยนทร์’ สมุหนายกชาวกรีกผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยลักษณะของสถาปัตยกรรมของที่นี่บางหลังเป็นแบบศิลปะยุโรปแบบเรอเนสซองต์ และที่สำคัญคือโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนา มีเสาปลายเป็นรูปกลีบบัวยาวซึ่งเป็นศิลปะแบบไทย โบสถ์หลังนี้ถือกันว่าเป็นโบสถ์คริสต์หลังแรกในโลกที่ตกแต่งด้วยลักษณะทางศิลปะแบบพระพุทธศาสนา

17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.30 น. ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***