Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัศนาพุทธศิลป์ ถิ่น ‘วังเดิม’ ณ วัดอรุณราชวนาราม กรุงเทพฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 29 ส.ค. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพฯ
วิทยากร
อาจารย์ กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์

900 บาท / คน

สอบถาม

ทัศนาพุทธศิลป์ ถิ่น ‘วังเดิม’ ณ วัดอรุณราชวนาราม กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30 น.     ลงทะเบียน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (มีบริการ Snack Box)                                                                                  (https://www.google.com/maps/place/Wat+Arun/@13.7437,100.4889265,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x86fd997e5694b89d!8m2!3d13.7437!4d100.4889265?hl=en) (แผนที่จุดลงทะเบียน)***

09.00 – 12.30 น.     เข้าชม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่คุ้นหูกันว่า “วัดแจ้ง” วัดแห่งนี้เคยเป็นวัดภายในพระราชวังของกรุงธนบุรี เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์                                                        สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัด                                                                พระศรีรัตนศาสดารามในปี พ.ศ. 2327 วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะมาหลายครั้งในช่วงรัชกาลที่ 1-5 จึงถือเป็นแหล่งรวมงานพุทธศิลป์ชั้นเอกของสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์                                             เข้าชมจุดสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • อุโบสถน้อย หรือโบสถ์น้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถเดิมของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นอาคารทรงเตี้ย  มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ชมและสักการะพระประธานปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย รวมถึงพระพุทธรูปขนาดน้อยใหญ่หลายองค์บนฐานชุกชี พร้อมชมพระแท่นที่สันนิษฐานว่าเป็นของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
  • วิหารน้อย สันนิษฐานเป็นวิหารเดิมของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางด้านหน้าขององค์พระปรางค์คู่กับโบสถ์น้อย มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ เป็นอาคารทรงเตี้ย มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในประดิษฐานพระเจดีย์จุฬามณี และที่มุมมีเทวดาประจำทิศทั้งสี่ เรียกว่า “ท้าวจตุโลกบาล” หล่อด้วยโลหะ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พร้อมชมพระแท่นบรรทมรัชกาลที่ 2 ที่ตั้งอยู่ด้านใน
  • ปรางค์ประธาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงมีพระราชศรัทธาจะสร้างให้เป็นพระมหาธาตุสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ โดยปรางค์ประธานองค์ปัจจุบันมีความสูง 82 เมตร มีปรางค์องค์เล็กตั้งอยู่ใน 4 ทิศ สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ที่ฐานมีงานปูนปั้นประดับเป็นรูปยักษ์, เทวดา, ลิงประดับตกแต่งอย่างงดงาม พร้อมชมมณฑปหรือปราสาททิศ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ดังนี้ คือ ปางประสูติ, ปางนาคปรก, ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน
  • พระวิหาร ชมและสักการะ “พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร” พระประธานปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 หล่อด้วยทองแดงปิดทอง พร้อมฟังเรื่อง “พระหน้าหุ่น” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการสร้างพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ พร้อมชม พระแจ้ง หรือพระอรุณ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์
  • พระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ชมพระพุทธนฤมิตรจำลอง” พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราช ที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น จากนั้นเข้าสักการะ “พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก” พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่ารัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นี้เอง

12.30 น.                        เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***