Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ 333 ปี ไทย-ฝรั่งเศส EP.1 ตามรอยพระนารายณ์ที่ “อินทร์บุรี” จ.สิงห์บุรี

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 23 ก.พ. 2562
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว สิงห์บุรี
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

2,900 บาท / คน

สอบถาม
ทัวร์ 333 ปี ไทย-ฝรั่งเศส EP.1 ตามรอยพระนารายณ์ที่ “อินทร์บุรี” จ.สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

06.00 . ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

07.00 . ออกเดินทางสู่ อ.อินท์บุรี จ.สิงห์บุรี

09.30 . ถึง วัดไทร เดิมชื่อว่าวัดทะยานเข้าชมพระอุโบสถที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งมีรากของต้นโพธิ์โอบยึดกำแพงไว้ไม่ให้พังทลายลงมา และยังมีประตูทางเข้าแบบวงโค้งยอดแหลมอิทธิพลศิลปะแบบเปอร์เซีย อันเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบงานศิลปะที่พบมากในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมฟังเรื่องราวการสร้างป้อมปราการที่เมืองอินทร์บุรีในสมัยพระนารายณ์จากบันทึกของฝรั่งเศส

10.20 . เดินทางไปยัง วัดม่วง

10.50 . ถึง วัดม่วง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชมพระวิหารเก่าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นฝีมือช่างชาวบ้าน ที่สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนต่างๆ ซึ่งแทรกวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แทรกไว้ด้วย

11.50 . เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินท์บุรี

12.00 . ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินท์บุรี ตั้งอยู่ภายในวัดโบสถ์ ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมืองและแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย รวมถึงจัดแสดงเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์, พัดยศ, พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในที่ราบลุ่มภาคกลางในอดีต

13.00 . เดินทางไปยัง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

13.30 . รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน

14.30 . ถึง วัดประโชติการาม วัดเก่าแก่คู่เมืองสิงห์บุรี เข้าสักการะหลวงพ่อทรัพย์และหลวงพ่อสิน พระพุทธรูปในกลุ่มพระอัฏฐารส ศิลปะอู่ทองที่ได้อิทธิพลของสุโขทัยยืนซ้อนกันอยู่ 2 องค์ โดยพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับตำนานท้องถิ่นเรื่องสิงหพาหุที่มีความสัมพันธ์กับองค์พระนอนจักรสีห์ด้วย

15.30 . เดินทางไปยัง วัดสว่างอารมณ์

15.45 . ถึง วัดสว่างอารมณ์ เดิมชื่อวัดบางมอญ เข้าชมจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างท้องถิ่น โดยเน้นการใช้สีโทนเย็นเป็นหลัก แสดงเรื่องราวพุทธประวัติตอนต่างๆ จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและจัดแสดงตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และยังสามารถใช้เล่นได้กว่า 300 ตัว

16.30 . เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 . ถึง มติชนอาคาเดมีโดยสวัสดิภาพ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***