Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “120 ปีชาตกาล อ.ปรีดี พนมยงค์” จ.สระบุรี-ลพบุรี-พระนครศรีอยุธยา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สระบุรี-ลพบุรี-พระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ & อ.สมฤทธิ์ ลือชัย

5,500 บาท / คน

สอบถาม
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (1)

07.00 .       ลงทะเบียน รับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

08.00 .       เดินทางสู่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

10.30 .       ถึง วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีการซ่อมและบูรณะหลายครั้งมาจนถึงปัจจุบัน สักการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพต ตามตำนานของลังกา พร้อมฟังเรื่องราว พุทธบุรีมณฑล ซึ่งเป็นแนวคิดที่เสนอให้สถาปนาวัดแห่งนี้เป็นพุทธมณฑล ในสมัยรัฐบาลของจอมพล . พิบูลสงคราม

11.30 .       เดินทางสู่ จ.ลพบุรี

12.00 .       รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านมัดหมี่ (อาหารไทยพวน)

13.00 .       เดินทางไปยัง โรงพยาบาลอานันทมหิดล

13.30 .       ถึง รงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลทหารแห่งแรกของเมืองลพบุรี ซึ่งจอมพล . พิบูลสงคราม สั่งให้สร้างขึ้นเพื่อรองรับปัญหาการเจ็บป่วยของทหาร ครอบครัว และประชาชน ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณค่ายทหาร ในช่วงที่สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นนครแห่งทหาร ชม ตึกอานันทมหิดล ซึ่งภายในมีห้องจัดแสดงประวัติเมื่อครั้งรัชกาลที่ 8 เสด็จมาทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อครั้งพระองค์มีพระชนมายุ 12 พรรษา

14.30 .       เดินทางไปยัง วงเวียนศรีสุริโยทัย

15.00 .       ถึง วงเวียนศรีสุริโยทัย หรือที่ชาวลพบุรีเรียกติดปากว่า วงเวียนสระแก้ว สร้างในสมัยจอมพล . พิบูลสงคราม เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในย่านเมืองใหม่ลพบุรี ต่อมาได้มีการสร้างประติมากรรมลักษณะคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน บริเวณขอบพานมีตรากระทรวงต่างๆ ในยุคนั้น มีสะพานเชื่อมจากขอบสระทั้งสี่ทิศ และรูปปั้นคชสีห์หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลาโหมอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศ จากนั้นชม โรงภาพยนตร์ทหานบก (**ดูด้านนอก) โรงภาพยนตร์ที่มีความเก่าแก่ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นรมณียสถานของเมืองลพบุรี รวมทั้งอาจจะใช้เป็นที่ประชุมสภาได้หากเกิดเหตุขับขัน ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัย คือสถาปัตยกรรมแบบอารต์ เดโค ที่หาดูได้ยากในประเทศไทย

16.00 .       เดินทางไปยัง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

16.15 .       ถึง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่อมพล . พิบูลสงคราม ให้ย้ายมาสร้างในพื้นที่ค่ายทหาร ชมอาคารเรียน 1 ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของยุคท่านผู้นำ จากนั้นชมหอประชุมภุมมสโร พร้อมฟังสรุปเรื่องราวของวันแรกจากวิทยากร

17.00 .       เดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

18.30 .        เข้าที่พัก โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ หรือเทียบเท่า**** จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม

19.30 .        ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ โดย ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินรายการโดย .สมฤทธิ์ ลือชัย

22.00 .        พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 (2)

07.30 .       รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 .       เดินทางไปยัง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยนั่งรถผ่านสะพานปรีดีธำรง สะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำป่าสัก เข้าเกาะเมืองอยุธยาแห่งแรก สร้างขึ้นเมื่อ พ.. 2483 เปิดใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.. 2486 โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชาวอยุธยาที่ได้เป็นผู้บริหารประเทศทั้ง 2 คน คือ ปรีดี พนมยงค์ และ พล... ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

08.45 .       ถึง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สร้างขึ้นเป็นโรงเรียนประจำมณฑลใน ร.. 123 หรือปี พ.. 2448 โดยในระยะแรกใช้กุฏิและศาลาวัดและบริเวณใกล้เคียงกับวัดเสนาสนาราม หลังพระราชวังจันทรเกษม โดยเรียกชื่อว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า กระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.. 2475 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยดังปัจจุบัน โดยปรีดี พนมยงค์ เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่าในขณะนั้น  โดยเข้าศึกษาในปี ร.. 131 หรือ พ.. 2455 สำเร็จการศึกษาในปี ร.. 134 หรือ พ.. 2458 เลขประจำตัวนักเรียน 791

09.45 .        เดินทางไปยัง วัดพนมยงค์

10.00 .        ถึง วัดพนมยงค์ เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาตระกูลพนมยงค์ได้เป็นโยมอุปถัมภ์วัดแห่งนี้มาจนถึงในปัจจุบัน ทั้งยังถือว่าเป็นวัดประจำตระกูลของปรีดี พนมยงค์  ดังมีอัฐิของนายเสียง พนมยงค์ ผู้เป็นบิดา และญาติๆ อยู่ในเจดีย์ที่วัดแห่งนี้

11.00 .        เข้าชม อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงรัฐบุรุษอาวุโสของไทยที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานที่บ้านเกิดของท่านเอง มีการถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของท่านไว้บนเรือนไทยโบราณ ภายในตกแต่งด้วยซุ้มประตูและงานแกะสลักไม้ไทยผสมจีนและฝรั่งที่งดงาม ชมข้าวของเครื่องใช้ของ ปรีดี พนมยงค์ ในห้องอนุสรณ์ฯ พร้อมตามรอยบ้านเดิมและสถานที่เกิดของท่าน

12.30 .        รับประทานอาหารกลางวัน (ใช้พื้นที่ของอนุสรณ์สถานฯ สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน)

13.30 .        มุ่งหน้าสู่ วิหารพระมงคลบพิตร

13.50 .        ถึง วิหารพระมงคลบพิตร สักการะ พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยุธยา ทั้งยังเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย พร้อมฟังเรื่องราวเบื้องหลังที่ปรีดี พนมยงค์ข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่วัดแห่งนี้

15.00 .       เดินทางไปยัง ป้อมเพชร

15.20 .       ถึง ป้อมเพชร ตั้งอยู่บริเวณเป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ฟังบรรยายในหัวข้อ นิวาสสถานเดิมของตระกูลของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภริยาของปรีดี พนมยงค์ และที่มาของนามสกุล ป้อมเพชร ที่ท่านผู้หญิงใช้ก่อนแต่งงาน

16.30 .       เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 .       ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กราบขออภัยหากไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า *** 

 
ทัวร์ “120 ปีชาตกาล อ.ปรีดี พนมยงค์” จ.สระบุรี-ลพบุรี-พระนครศรีอยุธยา

นำชมโดย : ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ & อ.สมฤทธิ์ ลือชัย

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14 – 15 มี.ค. 2563

ราคา 5,500 บาท *พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 800 บาท

รับฟรี หนังสือ ‘มิตรแท้ในยามยาก’ จดหมายโต้ตอบของ ปรีดี พนมยงค์ และ ป๋วย อึ๊งภากรณ์