Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ เส้นทางโบราณพันปี ที่เมืองพระบาง จ.นครสวรรค์

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 17 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว นครสวรรค์
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

6,900 บาท / คน

สอบถาม

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 (1)

06.30 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึกและรับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

07.30 น.

ออกเดินทางไปยัง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

10.00 น.

ถึง พิพิธภัณฑ์จันเสน ตั้งอยู่ในวัดจันเสน ที่บริเวณชั้นล่างของพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน ฟังเรื่องราวพัฒนาการของ “เมืองโบราณจันเสน” เมืองโบราณยุคแรกเริ่มในลุ่มน้ำลพบุรี-ป่าสัก ทั้งยังเป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชมโบราณวัตถุที่มีการขุดค้นพบที่นี่ เช่น ชิ้นส่วนธรรมจักร, เครื่องประดับที่ทำจากหิน-เปลือกหอยทะเล, ภาชนะดินเผารูปควาย และพระพิมพ์ดินเผา ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปนาคปรกที่อัญเชิญมาจากโบราณสถานวัดปืน จ.ลพบุรี พร้อมเลือกชมและซื้อผ้าทอมัดหมี่ลวดลายต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจากกลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน

13.00 น.

เดินทางสู่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

14.00 น.

ถึง วัดเขาไม้เดน เดิมว่าวัดโคกไม้เดน บริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ “เมืองโบราณโคกไม้เดน” หรือ “เมืองบน” เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีคูน้ำ-คันดิน ล้อมรอบ 3 ชั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดน ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในบริเวณนี้ โดยเฉพาะประติมากรรมสำริดรูป “ปู่เมฆ” หรือรูปบุคคลเปลือยชูแขนสองข้าง และรูป “ตะกวด” ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมขอฝนของศาสนาผีในยุคโบราณ จากนั้นชมฐานสถูปในวัฒนธรรมทวารวดี ที่บริเวณฐานทำเป็นช่อง ไว้สำหรับประดับภาพปูนปั้นเรื่องราวพุทธชาดก

15.30 น.

เดินทางสู่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

16.30 น.

ถึง วัดจอมคีรีนาคพรต เดิมชื่อ ‘วัดลั่นทม’ ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี้เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 2 จึงได้โปรดพระราชทานนามให้กับวัดแห่งนี้ สักการะ “พระศรีสรรเพชญ์” พระพุทธรูปประธานประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว ปางมารวิชัย ที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และได้รับการซ่อมแซมต่อเนื่องมาในสมัยอยุธยา พร้อมทั้งชม ‘พระพุทธธัญดร’ พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งมีพุทธศิลป์คล้ายกับพระพุทธรูปในซุ้มจระนำของพระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง ที่วัดมหาธาตุ เมืองสรรค์บุรี

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอีแต๋นริเวอร์ไซด์

19.30 น.

เข้าพักที่ โรงแรม 42ซี เดอะชิค โฮเต็ล หรือเทียบเท่า***

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 (2)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางไปยัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

09.00 น.

ถึง พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงแม่นางเมือง ตั้งอยู่ภายในวัดดงแม่นางเมือง ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณเมืองโบราณดงแม่นางเมือง โดยเฉพาะศิลาจารึกหลักที่ 35 (ศิลาจารึกดงแม่นางเมือง) ที่ด้านในระบุนามเมืองแห่งนี้ว่า “ธานยปุระ” อีกทั้งยังกล่าวถึงกษัตริย์องค์หนึ่งนามว่า “ศรีธรรมาโศกราช” พร้อมฟังเรื่องราวของเมืองโบราณที่ไม่ถูกพูดถึงแห่งนี้ ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรโบราณตอนต้นในเขตที่ราบลุ่มน้ำปิงและน้ำยม

09.45 น.

เดินทางกลับ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

10.45 น.

ถึง วัดวรนาถบรรพต หรือวัดเขากบ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยโดยพญาบาลเมือง เพื่ออุทิศแด่พญารามผู้เป็นพระอนุชา ชมงานศิลปกรรมในยุคสุโขทัย เช่น เจดีย์ใหญ่, รอยพระพุทธบาทที่พระมหาธรรมราชา (ลิไท) ได้โปรดเกล้าฯ ให้นำพระพุทธบาทจำลองจากลังกาซึ่งส่งมาให้เป็นบรรณาการนำไปประดิษฐานไว้ที่เขากบแห่งนี้ เป็นต้น พร้อมฟังเรื่องราวของ “เมืองพระบาง เมืองในขอบขัณฑสีมาของแคว้นสุโขทัย”

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารหน้าผาปลาทอดมัน

13.00 น.

เดินทางไปยัง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม

13.20 น.

ถึง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม หรือศาลเจ้าพ่อแควใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับตลาดปากน้ำโพ ซึ่งใกล้กับจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมเป็นศาลไม้ใต้ถุนสูงตั้งอยู่ริมตลิ่งบริเวณต้นน้ำเจ้าพระยา ต่อมาตลิ่งได้ถูกกัดเซาะพังทลาย ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่ ภายในประดิษฐานองค์เทพเจ้าบุ๊นเถ่ากง, เทพเจ้ากวนอู และเจ้าแม่ทับทิม โดยในเทศกาลตรุษจีนจะมีการอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่รอบตลาดปากน้ำโพ ซึ่งมีการจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ทุกๆ ปี

14.20 น.

เดินทางสู่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

15.45 น.

ถึง เมืองเก่าเวสาลี เมืองโบราณแห่งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีพัฒนาการตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และได้พัฒนาสู่การเป็นบ้านเมืองในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บูรณะเมืองแห่งนี้ขึ้นใหม่ โดยกรมศิลปากรได้มีการขุดค้นพบโบราณสถานทางด้านตะวันออกของเมือง ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย มีทั้งอุโบสถ มณฑป วิหาร และเจดีย์ เป็นต้น

16.40 น.

เดินทางไปยัง จ.สิงห์บุรี

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านไก่ย่างไพบูลย์

19.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น.

ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

***พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 500 บาท