Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “อู่ทอง-สุพรรณภูมิ” จ.สุพรรณบุรี

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 21 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว สุพรรณบุรี
วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

4,900 บาท / คน

สอบถาม

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

06.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

07.00 น.

เดินทางสู่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

09.00 น.

เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองอู่ทอง เป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในเขตเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่ใกล้เคียง ชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น เครื่องประดับประเภทลูกปัดทั้งที่ทำจากแก้ว หิน และทองคำ,  เหรียญกษาปณ์โรมัน, เศียรพระพุทธรูปทองคำ, เอกมุขลึงค์ และแผ่นดินเผารูปพระภิกษุ ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี ถือเป็นโบราณวัตถุอิทธิพลศิลปะอินเดียที่เก่าที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย พร้อมฟังบรรยายเรื่อง เมืองโบราณอู่ทองเมืองสำคัญยุคแรกที่ได้รับอารยธรรมภายนอกโดยเฉพาะจากอินเดีย ซึ่งได้กลายเป็นจุดกำเนิดรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้นเรียกว่า วัฒนธรรมทวารวดี’ ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน

*พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เล่าเรื่อง อู่ทอง, สุพรรณภูมิ, สุพรรณบุรี สำเนียงเหน่อ และเพลงดนตรีเมืองสุพรรณฯ โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ*

11.00 น.

เดินทางไปยัง เจดีย์หมายเลขที่ 11

11.10 น.

ชม เจดีย์หมายเลข 11 ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณอู่ทอง ริมห้วยพุหางนาค ปัจจุบันเจดีย์โบราณที่เหลือเพียงส่วนฐานในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแบบที่นิยมในสถาปัตยกรรมทวารวดี จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้ค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญคือ ธรรมจักรพร้อมเสาและแท่นรองรับ, พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรมทั้งสองพระหัตถ์ จำนวน 4 องค์ รวมถึงพระพิมพ์สาวกดินเผาที่มีจารึกระบุนาม ฯลฯ พร้อมฟังเรื่อง จารึกปุษยคิริสัมพันธ์กับพระเจ้าอโศกจริงหรือ?”

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางต่อไปยัง วัดเขาดีสลัก

13.30 น.

ถึง วัดเขาดีสลัก นมัสการรอยพระพุทธบาทสมัยทวารวดีแบบนูนแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างช่วงวัฒนธรรมทวารวดีตอนปลาย ด้านในพระบาทมีการสลักเป็นรูปมงคล 108 ประการ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของของท้องทุ่งจากบนยอดเขาแห่งนี้

14.00 น.

เดินทางไปยัง วัดพระธาตุสวนแตง

14.30 น.

ถึง วัดพระธาตุสวนแตง หรือวัดพระธาตุ ชมพระปรางค์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระปรางค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี แต่มีขนาดย่อมกว่า พร้อมฟังเรื่องราวพัฒนาการของ แคว้นสุพรรณภูมิ แคว้นโบราณสำคัญทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน ทั้งยังปรากฎชื่อในจารึกวัดส่องคบอีกด้วย

15.30 น.

เดินทางต่อไปยัง สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่

16.00 น.

ถึง สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีที่ใช้เป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ประกอบไปด้วยสระน้ำโบราณทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 4 สระ มีชื่อว่า สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ จากนั้นฟังเรื่องราวของ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ กับบทบาทในราชสำนักอยุธยา

17.00 น.

เดินทางไปยัง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

17.30 น.

เข้าพักที่ …..หรือเทียบเท่า**** จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ ยืนยัน : “เศียรใหญ่” คือ “พระศรีสรรเพชญ์” โดยวิทยากร

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

08.10 น.

ถึง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างแต่สมัยใด แต่มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี (วัดป่า) ที่อยู่ด้านนอกของตัวเมือง เข้าสักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางป่าเลไลยก์ ที่เก่าแก่และมีขนาดสูงใหญ่ โดยมีการซ่อมแซมสืบต่อกันมาหลายยุคสมัย จนทำให้งานศิลปกรรมที่ปรากฎเปลี่ยนแปลงไปดังปัจจุบัน

09.10 น.

เดินทางไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

09.25 น.

ถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระธาตุ วัดคู่บ้านคู่เมืองทั้งยังเป็นศูนย์กลางของเมืองหรือมหาธาตุประจำเมืองสุพรรณบุรี ชมพระปรางค์ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งเป็นประธานของวัดแห่งนี้ พร้อมฟังเรื่องราวของ เจี่ยวหลกควานอิน รัชทายาทของสุพรรณภูมิไปเจริญสัมพันธไมตรีราชสำนักจีน ซึ่งปรากฎในหมิงสือลู่ รวมทั้งจารึกลานทอง ซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบจากการขุดกรุของวัดแห่งนี้ โดยในจารึกระบุถึงการสร้างพระสถูปของพระมหากษัตริย์ และการปฏิสังขรณ์โดยพระราชโอสรสในสมัยต่อมา

10.30 น.

เดินทางไปยัง วัดประตูสาร

10.45 น.

ถึง วัดประตูสาร วัดแห่งนี้ปรากฎในโคลงนิราศสุพรรณ แต่ไม่ระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เข้าชมพระอุโบสถ ซึ่งด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยพุทธประวัติ, อดีตพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า 5 พระองค์  และภาพวิถีชีวิตของสามัญชน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารริมคลองเฮ้าส์

13.00 น.

เดินทางไปยัง วัดพระรูป

13.20 น.

เข้าชม วัดพระรูป วัดที่มีอายุเก่าแก่เช่นเดียวกับพระมหาธาตุและวัดป่าเลไลยก์ ชมเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะที่นิยมในศิลปแบบสุพรรณภูมิหรืออู่ทอง จากนั้นเข้าสักการะพระนอนเณรแก้ว พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพระพักตร์รูปไข่ กลมยาวคล้ายผลมะตูม ที่งดงามที่สุดในเมืองสุพรรณบุรี ปิดท้ายที่โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่หาค่ามิได้คือพระพุทธบาทไม้ที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลก

14.30 น.

เดินทางไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

14.40 น.

เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี สถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองสุพรรณบุรี ชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูปปางนาคปรก สลักจากหินทรายสีเขียว, เศียรประติมากรรมรูปบุคคลสวมเทริด, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สลักจากหินทรายสีเขียว, ภาชนะดินเผามีนม (หม้อมีนม) เป็นต้น

16.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***