Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ศิลปะหลังรัฐประหาร ของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 26 ก.ย. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
รศ.พิชญา สุ่มจินดา

2,900 บาท / คน

สอบถาม
ทัวร์ ศิลปะหลังรัฐประหาร ของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

06.00 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 น.

เดินทางสู่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

09.00 น.

ถึง ปราสาทนครหลวง สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างขึ้นเป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับในฤดูร้อน เดิมเชื่อว่าสร้างเลียนแบบปราสาทนครวัด แต่ปัจจุบันเชื่อว่าถ่ายจำลองและปรับปรุงแบบจากปราสาทบาปวนใกล้กับพระราชวังหลวง เมืองพระนคร ที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าอุทยาทิตวรมันที่ 2 ปัจจุบันปราสาทชั้นบนสร้างใหม่เป็นพระมณฑปพระพุทธบาท ร่วมค้นหาว่าเหตุใดพระองค์จึงเลือกจำลองปราสาทบาปวนแทนที่จะจำลองปราสาทนครวัดที่ใหญ่โตและน่าจะมีความสำคัญมากกว่า

10.30 น.

เดินทางกลับไปยังตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา

11.00 น.

ถึง วัดหน้าพระเมรุ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างเป็นพระอารามขนาดใหญ่ ชมความงดงามของ “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ” พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปะอยุธยา ปางมารวิชัย ภายในพระอุโบสถ ที่น่าจะมีนัยสื่อถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในฐานะที่ทรงเป็นทั้งพระอนาคตพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิราช จากนั้นชม “พระคันธารราฐ”  พระพุทธรูปประทับห้อยพระบาทสลักศิลาภายในพระวิหารน้อย ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดพระเมรุ จ.นครปฐม แต่เดิมเคยประดิษฐานที่วัดมหาธาตุก่อนจะได้รับการเชิญมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับการสร้างพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ในรัชกาลของพระองค์ซึ่งเริ่มสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับห้อยพระบาทเช่นกัน

12.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.10 น.

เดินทางไปยัง วัดไชยวัฒนาราม

13.20 น.

ถึง วัดไชยวัฒนาราม พระอารามสำคัญอันเปรียบได้กับเพชรยอดมงกุฎแห่งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงสถาปนาเมื่อปลายรัชกาลบนสถานที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชชนนี พระอารามแห่งนี้มีความหมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งชัยชนะ พุทธสถาปัตยกรรมของที่นี่รวมความหมายทั้งคติจักรวาลตามคัมภีร์โลกศาสตร์พุทธศาสนา, คติทักษาตามคัมภีร์โหราศาสตร์และตำราพิชัยสงครามเข้าไว้ด้วยกัน ชมปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่เคยหุ้มทองจังโกทั้งองค์ ล้อมรอบด้วยปรางค์มุมบริวารทั้ง 4 มุม และระเบียงคดที่เชื่อมเมรุทิศ ทั้ง 8 เข้าด้วยกัน พร้อมชมการวางตำแหน่งของพระอุโบสถ ที่สื่อถึงชมพูทวีปที่ตั้งของพระมหาโพธิบัลลังก์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงมีชัยเหนือพญามาราธิราช และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย 3 องค์ เพื่อสื่อความหมายถึงพระอดีตพุทธเจ้า พระปัจจุบันพุทธเจ้า และพระอนาคตพุทธเจ้าที่น่าจะหมายถึงพระองค์เองในอนาคต ซึ่งได้ตรัสรู้หรือจะมาตรัสรู้บนพระมหาโพธิบัลลังก์ศูนย์กลางแห่งชมพูทวีปดุจเดียวกัน

15.00 น.

เดินทางไปยัง พระราชวังหลวง

15.20 น.

ถึง พระราชวังหลวง หรือพระราชวังโบราณ อยุธยา เลือกชมเฉพาะที่เกี่ยวข้องในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้แก่

·        ร่องรอยของ “พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์” ที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างและพระราชทานนามไว้ว่า “พระที่นั่งศิริยศโสธรพิมานบรรยงก์”  ให้สอดคล้องกับนามของเมืองพระนคร หรือยโศธรปุระ อดีตราชธานีของกัมพูชา สะท้อนนัยการสืบสันตติวงศ์จากกษัตริย์กัมพูชาโบราณ

·         วัดพระศรีสรรเพชญ์ อดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา ชมปูนปั้นครุฑแบก สิงห์แบก ที่ฐานชุกชีในพระวิหารหลวง และที่ฐานของพระมณฑปหลังกลางระหว่างพระเจดีย์ประธานสามองค์ อันเป็นประจักษ์พยานของงานช่างตามแบบอย่างศิลปะกัมพูชา ก่อนจะถูกครอบไว้ด้วยฐานใหม่ในสมัยต่อมา จากนั้นชมพระวิหารพระปาลิไลยก์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้เคยทรงสร้างเป็นมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ด้วยความเชื่อว่าพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นช้างปาลิไลยก์ปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

·        วิหารพระมงคลบพิตร แต่ก่อนมีนามเดิมว่า “วัดสุมงคลบพิตร” เข้านมัสการ “พระมงคลบพิตร” หรือพระนามอย่างเป็นทางการว่า “พระสยมภูวญาณโมฬี” ภายในพระวิหาร ซึ่งแต่เดิมเป็นพระมณฑปที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างถวาย หลังจากชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาจากวัดพระชีเชียงของสมเด็จพระชัยราชาธิราช เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับพระพุทธรูปองค์นี้ว่าเปรียบได้กับพระอนาคตพุทธเจ้า ในฐานะที่พระองค์จะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระนามว่า พระสุมังคลพุทธเจ้า

17.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.30 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

 

แจกฟรี

*เฉพาะผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น