Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “วัดสุทัศน์ฯ-โบสถ์พราหมณ์”ศูนย์กลางจักรวาล ‘พุทธ & พราหมณ์’ ของกรุงเทพฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 19 ก.ค. 2563 - 26 ก.ค. 2563
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

900 บาท / คน

สอบถาม
กำหนดการ

           08.30 . ลงทะเบียน วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (มีบริการ Snack Box)                                                                                  (https://www.google.com/maps/place/Wat+Suthat+Thepwararam/@13.7511103,100.5010723,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x39817ec4fcf1d3d1!8m2!3d13.7511103!4d100.5010723?hl=en)  (แผนที่จุดลงทะเบียน)***

           09.00 . ชม วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นกลางพระนคร แล้วพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาสต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้ใหม่เป็น วัดสุทัศนเทพวราราม อันหมายถึง เมืองสุทัสสนนคร ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 อีกด้วยโดยเข้าชมจุดสำคัญต่างๆดังนี้

  • พระวิหารหลวง สักการะ พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ โดยอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย พร้อมฟังเรื่องราวของการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้จากท่าช้างวังหลวงมายังวัดแห่งนี้ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้มาช่วยชะลอด้วยพระองค์เอง พร้อมชมภาพพุทธประวัติสลักศิลา ศิลปะสมัยทวารวดีตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์และโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ประดิษฐานอยู่ที่ฐานด้านหลังขององค์พระจากนั้นชมภาพจิตกรรมฝาผนังภูมิจักรวาลตามคติมณฑลแบบพุทธศาสนา
  • พระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเชื่อว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เข้าสักการะ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ โดยเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ จากนั้นชมพระอสีติมหาสาวกหรือพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 80 องค์ และจิตรกรรมฝาผนังจากวรรณคดีไทย เช่น สังข์ทอง, รามเกียรติ์ฯลฯซึ่งมีอยู่ที่เดียวในกรุงเทพฯ
  • สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ทรงตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้ว เป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ตั้งอยู่บริเวณกำแพงวัดด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 ในรูปแบบศิลปกรรมจีน โดยโปรดฯ ให้สร้างจำลองขึ้นแทนพระธาตุเจดีย์

             11.30 . เข้าชม เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า โบสถ์พราหมณ์ นับว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ที่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศไทย โดยรัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นใจกลางเมืองเพื่อเป็นหลักชัยสำคัญคู่พระนคร ชมเทวรูปองค์สำคัญ เช่น พระอิศวรสำริด ศิลปะสุโขทัย, พระคเณศสำริด ศิลปะอยุธยา, และพระนารายณ์สำริด ศิลปะสุโขทัย เคียงข้างด้วย   พระลักษมี (พระศรีเทวี) และพระมเหศวรี (ภูมิเทวี) พร้อมฟังเรื่องราวความสำคัญและบทบาทของพราหมณ์ในราชสำนักของไทย จากนั้นเดินออกมาชมเสาชิงช้า พร้อมฟังเรื่องพิธี ยัมปวายตรียัมปวาย แบบละเอียด

              12.30 . เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***