Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “วัดพระแก้ว” ยล “รามเกียรติ์” จิตรกรรมชุดสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กรุงเทพฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 28 มิ.ย. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

900 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ วัดพระแก้ว” ยล “รามเกียรติ์”

จิตรกรรมชุดสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ : รับเพียง 20 ท่าน เท่านั้น!!!)

นำชมและบรรยายโดย : ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

***พิเศษ!!! แจกหน้ากากอนามัย & เจลล้างมือ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน***

กำหนดการ

08.00 น.                        ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าของกรมศิลปากร (มีบริการ Snack Box)                                                                   

(https://www.google.co.th/maps/place/กรมศิลปากร/@13.7539921,100.4910963,19z/data=!4m5!3m4!1s0x30e2990bfde07f75:0x2f363379dfec6239!8m2!3d13.7530348!4d100.4911776?hl=th)

(แผนที่จุดลงทะเบียน)***

08.30-12.30 น.      ชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดพระแก้ว” เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2325 สืบตามราชประเพณีการสร้างพระอารามในพระราชฐานเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา เข้าสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ภายในพระอุโบสถ พร้อมฟังบรรยายเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียด รวมถึงที่มาของชื่อ “กรุงรัตนโกสินทร์” ที่สถาปนาขึ้นให้สอดคล้องกับนามของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ จากนั้นชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ‘รามเกียรติ์’ ที่พระระเบียง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 โดยมีการ “ลบ” เพื่อเขียนใหม่ทุกครั้งเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ๆ มาโดยตลอด มีจำนวนทั้งสิ้น 178 ห้อง ทั้งยังถือเป็นจิตรกรรมชุดสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกด้วย

12.30 น.                        เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***