Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “ยลวัดเก่านอกเกาะเมือง เล่าเรื่องก่อนกำเนิดกรุงศรีฯ” จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 15 ส.ค. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

2,000 บาท / คน

สอบถาม
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

07.00 .    ลงทะเบียน รับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

08.00 น    เดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

09.30 .    ถึง วัดโพธิ์เผือก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชมธรรมาสน์ไม้ศิลปะอยุธยาฝีมือช่างชั้นครู ที่อาจารย์ . ปากน้ำ ได้เคยมาชมและพรรณนาความงามเอาไว้ โดยด้านข้างเป็นภาพกลุ่มหญิงสาวอยุธยาสวมเครื่องแต่งกายสไบเฉียง ไว้ผมปีก ข้างหลังปล่อยยาวลงมาประบ่า กำลังนั่งฟังธรรมด้วยท่าทางต่างๆ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และการแต่งกายของคนโบราณสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดี

10.30 .    เดินทางไปยัง วัดขนอน

10.50 .    ถึง วัดขนอน ตั้งอยู่ที่ปากคลองมหาพราหมณ์ด้านทิศตะวันออกที่มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม สันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ขนอนปากคู หนึ่งในสี่ขนอนหลวงของกรุงศรีอยุธยา ประจำทิศตะวันตก เพื่อควบคุมและสกัดการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองทางตอนเหนือ ชมใบเสมาหินทรายสมัยอโยธยาตอนต้น หรือทวารวดีตอนปลาย ที่มีลาดลายผักกูดด้านใน พร้อมฟังเรื่องราวของ คลองบางบาลคลองมหาพราหมณ์จุดที่สันนิษฐานว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม ทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ใช้สัญจรไปมาและเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อย ในอดีต

12.00 .   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 .    เดินทางไปยัง วัดกลาง

13.20 .    ถึง วัดกลาง วัดโบราณที่ตั้งอยู่ใน อ.บางบาล ชมใบเสมาหินทรายแดงศิลปะอยุธยาตอนต้นที่เป็นลายทรงพุ่ม มีลายดอกไม้กลีบแหลมเป็นตัวออกลายอีกชั้นหนึ่ง บางใบยังมีลายเทพพนม มีคนพนมมือไหว้อยู่ด้านซ้ายขวา หรือลายนก และหน้ากาล ที่ยังมีความสมบูรณ์และชัดเจนอยู่

14.20 .    เดินทางไปยัง วัดเก้าห้อง

15.30 .    ถึง วัดเก้าห้อง เดิมเรียกว่าวัดท้ายตลาด เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สักการะพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทองสวยงามทั้งองค์ภายในพระอุโบสถ ไหว้ขอพรหลวงพ่อโก๊ะ เกจิรูปสำคัญใน อ.บางบาล พร้อมชมใบเสมาคู่ทำจากหินทรายแดง ศิลปะอยุธยาตอนต้นที่สลักลายเถาวัลย์ พร้อมฟังแนวคิดเรื่อง ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา บนพื้นที่ด้านตะวันตก

16.30 .   เดินทางไปยัง วัดพุทไธศวรรย์

17.00 .   ถึง วัดพุทไธศวรรย์ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ในบริเวณเดิมที่เคยเป็นพระตำหนักเวียงเหล็กที่ประทับของพระองค์ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ชมพระปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้น วิหารพระพุทธไสยาสน์ พร้อมฟังสรุปเรื่องราวจากวิทยากร

18.00 .    เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.30 .    ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

*** หมายเหตุ – กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจ ขออนุญาตแจ้งว่าสำหรับทัวร์ “ยลวัดเก่านอกเกาะเมือง เล่าเรื่องก่อนกำเนิดกรุงศรีฯ” จ.พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้นี้ทางเราจะมีการจัดผังที่นั่งตามปกติ คือจะไม่ได้มีการเว้นที่นั่งด้านบนรถโค้ชปรับอากาศ โดยทางทีมงานได้สอบถามและเช็คเรื่องนี้กับทางบริษัทของรถโค้ชโดยสารปรับอากาศที่จะใช้เดินทางแล้ว ทางบริษัทรถฯ แจ้งว่าในกรณีที่เป็นเช่าเหมาทั้งคัน ไม่ต้องมีการเว้นระหว่างที่นั่งแล้วแต่ถ้าเป็นขนส่งสาธารณะทั่วไปยังต้องมีการเว้นที่นั่งตามปกติ จึงขอแจ้งให้ทราบไว้ ณ ที่นี้***