Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ มหัศจรรย์มหาศิลาแลง เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 22 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กำแพงเพชร
วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

7,900 บาท / คน

สอบถาม

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 (1)

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่มติชนอคาเดมี ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารเช้า

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ.กำแพงเพชร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านบ้านริมน้ำ

13.00 น.

เดินทางไปยัง ป้อมทุ่งเศรษฐี

13.10 น.

ถึง ป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางด้านทิศใต้ ชมป้อมกำแพงศิลาแลงที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สะท้อนถึงการเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

13.45 น.

เดินทางต่อไปยัง วัดพระบรมธาตุ

14.00 น.

ถึง วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่กลางเมืองนครชุม สักการะ “พระบรมธาตุเจดีย์” ที่ในปัจจุบันได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นเจดีย์แบบพม่า เพราะมีเศรษฐีชาวกะเหรี่ยงที่เป็นพ่อค้าไม้ในเมืองนครชุมมีศรัทธาทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมฟังเรื่องราวของ “เมืองนครชุม” เมืองโบราณในวัฒนธรรมของสุโขทัย ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของน้ำปิงตรงข้ามกับเมืองกำแพงเพชร

15.10 น.

เดินทางไปยัง วัดพระธาตุ-วัดพระแก้ว

15.30 น.

ถึง วัดพระธาตุ โบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว ชมเจดีย์ประธานที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชร อันเกิดจากการผสมผสานศิลปะล้านนาและอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตนเอง

16.20 น.

ชม วัดพระแก้ว พระอารามขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร โดยมีตำนานท้องถิ่นว่าที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตในอดีต ชมจุดสำคัญต่างๆ เช่น ฐานไพทีขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง บนฐานมีโกลนศิลาแลงพระพุทธรูปประธาน, เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ที่ฐานมีสิงห์ปูนปั้นล้อมรอบ, พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ 3 องค์ และเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างปูนปั้นที่ฐานโดยรอบ

18.00 น.

เข้าพักที่ โรงแรมพีพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า**** จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 (2)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

08.30 น.

ถึง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เมืองโบราณกำแพงเพชร พร้อมฟังบรรยายเรื่อง “เมืองโบราณกำแพงเพชร” เมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการทำสงคราม และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาและล้านนา โดยโบราณสถานส่วนใหญ่นิยมสร้างจากศิลาแลงและมีขนาดใหญ่โต ชมโบราณสถานสำคัญ ดังนี้

–          ป้อม-แนวกำแพงเมือง แต่เดิมเป็นคูน้ำคันดินสามชั้น ต่อมาในสมัยอยุธยาได้มีการก่อกำแพงจากศิลาแลง บนชั้นเชิงเทินตอนบนก่อเป็นรูปใบเสมาและมีป้อมประตูโดยรอบ

–          วัดพระนอน ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือหรือบริเวณที่เรียกว่า ‘อรัญญิก’ ชมวิหารซึ่งเดิมประดิษฐานพระนอนเป็นประธาน เสาวิหารใช้ศิลาแลงแท่งเดียวที่มีขนาดสูงใหญ่ปักเรียงรายอยู่ ถัดจากฐานวิหารไปเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมแบบสกุลช่างกำแพงเพชร

–          วัดพระสี่อิริยาบถ ชมพระมณฑปทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด ลักษณะเป็นแบบจตุรมุขส่วนกึ่งกลาง ผนังแต่ละด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน คือ เดิน นั่ง ยืนและนอน โดยพระพุทธรูปประทับยืนทางด้านทิศตะวันตกมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดและพระพักตร์แสดงลักษณะศิลปะสุโขทัย หมวดกำแพงเพชร

–          วัดช้างรอบ ชมเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก ตัวช้างทำลวดลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขาและข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษา ทั้งยังพบหลักฐานว่ามีการประดับงานปูนปั้นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและประดับประติมากรรมดินเผารูปเทวดา นางฟ้า กินนร-กินรี และหงส์

–          วัดอาวาสใหญ่ สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 ด้านหน้าก่อเจดีย์รายรูปทรงต่างๆ บนฐานขนาดใหญ่ข้างละ 8 องค์ นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเป็นเขตสังฆาวาส ซึ่งมีฐานกุฏิสงฆ์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพบร่องรอยของอาคารศาลา บ่อน้ำ และห้องส้วม (เวจกุฎี) ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เรียกว่า “บ่อสามแสน”

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านมั่นบะหมี่ชากังราว

13.00 น.

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

13.15 น.

เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร แหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบภายในเมืองโบราณกำแพงเพชร เช่น เทวรูปพระอิศวรสำริด ศิลปะอยุธยา ขนาดสูงกว่า 2 เมตร ที่เกือบถูกลักลอบออกนอกประเทศไปในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ถูกอายัดกลับมาได้, พระพุทธรูปสำริดปางลีลา ศิลปะสุโขทัย และเศียรพระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย หมวดกำแพงเพชร ฯลฯ

15.00 น.

เดินทางไปยัง วัดวังพระธาตุ

15.30 น.

ถึง วัดวังพระธาตุ วัดสำคัญและเก่าแก่ที่ตั้งอยู่นอกเมืองไตรตรึงษ์ เข้าสักการะหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนกลางที่มีอิทธิพลศิลปะล้านนา ชมเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมฟังเรื่องราวของ “เมืองไตรตรึงษ์” เมืองโบราณที่ปรากฏชื่อทั้งในตำนานสิงหนวัติ จารึกสมัยสุโขทัยและเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์

16.00 น.

เดินทางไปยัง จ.นครสวรรค์

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารเล่งหงษ์ นครสวรรค์

18.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

22.00 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***