Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “พุทธศิลป์-พราหมณ์ศิลป์” เช็คอิน ‘ศรีมโหสถ’ จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 25 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว ปราจีนบุรี-สระแก้ว
วิทยากร
รศ.พิชญา สุ่มจินดา

6,999 บาท / คน

สอบถาม

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (1)

06.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

07.00 น.

เดินทางสู่ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

10.00 น.

ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี สถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พบในเขต จ.ปราจีนบุรีและอื่นๆ ของภาคตะวันออก ชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูปสมัยทวารวดี เทวรูปพระวิษณุสี่กร พระคเณศอายุกว่า 1,400 ปี                 ทับหลังจากปราสาทต่างๆ เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรม และจารึกสด๊กก๊อกธม เป็นต้น

11.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารบ้านริมน้ำ

12.45 น.

เดินทางไปยัง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

13.15 น.

ถึง โบราณสถานสระมรกต-รอยพระพุทธบาทคู่ ตั้งอยู่ภายในวัดสระมรกต เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่สร้างซ้อนทับกันหลายยุคสมัยตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยบายนรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สร้างอโรคยศาลไว้ด้านหน้า รอยพระพุทธบาทคู่ สลักบนพื้นศิลาแลงขนาดใหญ่และเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

14.00 น.

เดินทางไปยัง ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ

14.10 น.

เข้าสักการะ หลวงพ่อทวารวดี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศรีมโหสถ เป็นพระพุทธรูปหินทรายแสดงธรรมสองพระหัตถ์ หรือธรรมเทศนามุทรา ปางของพระอมิตาภะในจีนก่อนจะแพร่หลายในพระพุทธรูปยืนสมัยทวารวดี

14.40 น.

เดินทางไปยัง โบราณสถานสระแก้ว

14.50 น.

ถึง โบราณสถานสระแก้ว ตั้งอยู่นอกคูเมืองศรีมโหสถทางทิศใต้ เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมที่ขุดลงไปในชั้นศิลาแลงธรรมชาติ สันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ขอบสระมีภาพสลักนูนต่ำเป็นรูปสัตว์และสัญลักษณ์มงคลต่างๆ เช่น ช้าง สิงห์ หงส์ หมูป่า มกร เป็นต้น คล้ายกับศิลปะอมราวดีในอินเดียใต้ จากนั้นเดินเท้าไปชม โบราณสถานหมายเลข 5 ซึ่งเป็นจุดที่พบพระพุทธรูปนาคปรกขนาบด้วยสถูปสมัยทวารวดี

15.30 น.

ชม กลุ่มโบราณสถานที่สำคัญของเมืองศรีมโหสถ ดังนี้

·         โบราณสถานหมายเลข 25-26 เดิมเป็นเทวาลัยประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุสี่กร ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแท่นศิลาแลงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปัจจุบันจัดแสดงในในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

·      โบราณสถานหมายเลข 223 พุทธวิหารนอกเมืองศรีมโหสถ ใกล้ประตูเมืองด้านทิศใต้ สถานที่พบธรรมจักรและพระพุทธรูปยืนแสดงธรรมเทศนามุทราซึ่งปัจจุบันประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ

·         โบราณสถานหมายเลข 22 เป็นเทวาลัยกลางเมืองศรีมโหสถ ขุดพบเทวรูปพระคเณศศิลาขนาดใหญ่พร้อมฐานรองสรง ปัจจุบันจัดแสดงในในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

·      โบราณสถานหมายเลข 86 สันนิษฐานว่าเคยเป็นสภามณฑปหรือสภาสถานกลางเมืองศรีมโหสถ ปัจจุบันส่วนบนพังทลายคงเหลือเพียงฐานซ้อนลดหลั่นกัน ด้านทิศใต้มีบันไดขึ้นลงขนาบด้วยสิงห์ข้างละตัว ลักษณะเดียวกับสภามณฑปของเขาคลังในที่ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และคูบัว จ.ราชบุรี

17.00 น.

เดินทางไปยัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

19.30 น.

เข้าพักที่ The VELO’S Hotel & Pumptrack หรือเทียบเท่า**** จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม

20.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (2)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางไปยัง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

09.00 น.

ถึง อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ชมปราสาทสด๊กก็อกธม ปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในภาคตะวันออก โดยคำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร มีความหมายว่ารกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ ที่ 2 โดย “ศรีชเยนทรบัณฑิต” ราชปุโรหิต    ผู้เป็นพระชามาดา (เขย) ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2 และประธานข้าราชการ ได้กราบทูลให้ทรงสถาปนาศิวลึงค์และสร้างเทวาลัยแห่งนี้ใน พ.ศ. 1595 ศรีชเยนทรบัณฑิตยังได้กล่าวถึงสายสกุลของท่านซึ่งทำหน้าที่ประกอบพิธีเทวราชตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จนถึงตัวท่าน ลำดับรายพระนามพระมหากษัตริย์เขมรโบราณสมัยเมืองพระนครและการสถาปนาเมืองพระนครยโสธรปุระไว้ในจารึกของปราสาทแห่งนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยถือเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชายุคโบราณได้เป็นอย่างดี

10.30 น.

ออกเดินทางไปยัง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

11.15 น.

ถึง ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ภายในสำนักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้นซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐ ถือเป็นปราสาทเขมรรุ่นแรกๆ ซึ่งมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในในประเทศไทย รอบภูเขาลูกนี้ยังพบร่องรอยของสระน้ำรวมทั้งชุมชนโบราณในอดีต ปัจจุบันมีเพียงปราสาทประธาน ส่วนที่เหลืออีก 3 หลังเหลือแต่ซากปรักหักพังเท่านั้น

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านยายต๊ามอาหารเวียดนาม

14.00 น.

เดินทางไปยัง ปราสาทเขาน้อย

14.30 น.

ถึง ปราสาทเขาน้อย หรือป ราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐคล้ายกับปราสาทเขาโล้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15-16 จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุหลายชิ้น ได้แก่ ทับหลังศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก เสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมรแบบกุเลน และยังเป็นสถานที่พบจารึกซึ่งมีศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

15.30 น.

เดินทางไปยัง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านครัวริมบ่อ

19.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.30 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

***พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท