Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ พลังศรัทธา พุทธศาสน์ งานช่าง “ทวารวดี” จาก นครปฐม ถึง ราชบุรี

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 24 ส.ค. 2562
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครปฐม-ราชบุรี
วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

2,500 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ พลังศรัทธา พุทธศาสน์ งานช่าง “ทวารวดี” จาก นครปฐม ถึง ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

06.00 .     ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึกและรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 .     ออกเดินทางสู่ จ.นครปฐม

08.30 .     ถึง วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ชมพระประโทณเจดีย์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่สันนิษฐานว่าเป็นพระบรมธาตุกลางเมืองนครปฐมโบราณโดยส่วนฐานนั้นเป็นรูปแบบของเจดีย์ในวัฒนธรรมทวารวดีและมีการสร้างปรางค์แบบอยุธยาเหนือส่วนของเรือนธาตุพร้อมฟังเรื่องราวอารยธรรมทวารวดีผ่านมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

09.30 .     เดินทางไปยัง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

09.50 .     ถึง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ชมองค์พระปฐมเจดีย์ หรือพระธมเจดีย์ ปูชนียสถานสำคัญที่ได้รับการบูรณะมาหลายครั้งในหลายสมัย จากนั้นชมหลวงพ่อศิลาขาว พระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งห้อยพระบาท (แบบยุโรป) ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในศิลปะแบบทวารวดี ที่ประดิษฐานบริเวณลานประทักษิณด้านทิศใต้ และภายในพระอุโบสถของวัด

11.00 .     เดินทางไปยัง จ.ราชบุรี

12.00 .     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 .     เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ชมห้องจัดแสดงโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น เศียรพระพุทธรูปศิลาที่พบที่วัดมหาธาตุกลางเมืองราชบุรี, พระพิมพ์สลักจากหินชนวนสีขาวเทา และภาพปูนปั้นรูปต่างๆ ที่ใช้ประดับฐานของศาสนสถาน เป็นต้น

14.00 .     เดินทางไปยัง อุทยานหินเขางู

14.30 .     ถึง อุทยานหินเขางู เดินเท้าขึ้นสู่ ถ้ำฤๅษี ชมภาพสลักบนผนังถ้ำเป็นรูปพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งห้อยพระบาท (แบบยุโรป) ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ โดยระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะ ความว่าปุญกรมชระ ศรีสมาธิคุปตะ ซึ่งแปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะ ผู้มีบุญอันประเสริฐ

15.00 .     เดินทางไปยัง วัดโขลงสุวรรณคีรี

15.30 .     ถึง วัดโขลงสุวรรณคีรี ภายในมีศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ และจากประติมากรรมปูนปั้นที่ได้จากการขุดแต่งที่นี่ สันนิษฐานว่าคงอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุด พร้อมฟังสรุปเรื่องราวของ เมืองคูบัว 1 ในเมืองสำคัญในวัฒนธรรมทวารวดีที่สำคัญที่สุดในลุ่มน้ำแม่กลอง

16.30 .     เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 .     ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ***