Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ปริศนา”ศรีจนาศะ”รัฐโบราณที่ถูกลืม

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 17 พ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2562
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ลพบุรี-เพชรบูรณ์-นครราชสีมา
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

5,900 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ ปริศนา”ศรีจนาศะ”รัฐโบราณที่ถูกลืม

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (1) กรุงเทพฯ – แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว – พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ – ปรางค์ฤาษี – เขาคลังนอก

05.30 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อแรก) ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

06.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

09.30 น. เข้าชม แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่ภายในวัดโป่งมะนาว ชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่แสดงโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ปี ที่ถูกฝังไว้กับสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆ จากนั้นชมพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ที่ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งค้นพบที่นี่ เช่น ภาชนะดินเผา, เครื่องใช้และเครื่องประดับสำริด และเครื่องมือเหล็ก เป็นต้น

10.45 น. เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา

11.20 น. ถึง พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา ฟังบรรยายเรื่องเมืองโบราณซับจำปา ชุมชนโบราณที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นเมืองผ่านการรับวัฒนธรรมจากภายนอกผ่านเส้นทางการค้าโบราณ พร้อมชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่จัดแสดงไว้ เช่น เศษภาชนะดินเฟาที่มีลวดลายแบบเฉพาะ, เครื่องประดับทำจากหินและสัมฤทธิ์ ตลอดจนโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น ชิ้นส่วนพระพุทธรูป, ตุ๊กตาดินเผา, ชิ้นส่วนของธรรมจักร (จำลอง) เป็นต้น

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารไทยภูนารายณ์ (มื้อที่ 2)
13.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
14.30 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือเมืองโบราณศรีเทพ เมืองขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำป่าสักที่เป็นจุดเชื่อมและควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างชุมชนจากภาคกลางและชุมชนที่ราบสูงภาคอีสาน ชมโบราณสถานที่สำคัญภายในเมือง ดังนี้

• หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ด้านในพบร่องรอยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังร่วมกับเครื่องใช้ ซึ่งทำให้สันนิษฐานว่าบริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาแล้วเมื่อราว 2,000-1,500 ปีมาแล้ว

• ปรางค์สองพี่น้อง เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐสององค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยปราสาทองค์เล็กยังหลงเหลือทับหลังรูปอุมามเหศวรประทับนั่งอยู่เหนือโคนนทิที่ยังมีสภาพสมบูรณ์

• เขาคลังใน ศาสนสถานสำคัญประจำเมืองที่มีขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับสมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา บริเวณฐานด้านทิศใต้และตะวันตกยังหลงเหลือประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคระที่มีศีรษะเป็นบุคคลหรือสัตว์ต่างๆ สลับกับรูปสัตว์ในท่าแบกประกอบลายพันธ์พฤกษา ซึ่งพบและหลงเหลือประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีเพียงที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย

• ปรางค์ศรีเทพ ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรในศาสนาพรหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางด้านตะวันตกในแนวแกนเดียวกับปรางค์สองพี่น้อง
16.45 น. เข้าชม ปรางค์ฤาษี ตั้งอยู่ในวัดป่าสระแก้ว เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ด้านนอกเมืองศรีเทพ ปัจจุบันเหลือปราสาทอิฐขนาดเล็กบนฐานศิลาแลงที่หันหน้าไปยังทิศตะวันออก โดยสันนิษฐานว่ามีอายุร่วมสมัยกับปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง

17.20 น. ชม เขาคลังนอก เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพ สันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูป มีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกัน


18.00 น. ออกเดินทางสู่ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท


18.30 น. ถึง ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท http://www.pasakhillside.com ร่วมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องพักของรีสอร์ท จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 (2) ปรางค์นางผมหอม – วัดบ้านฉางประชานิมิตร – วัดธรรมจักรเสมาราม – โบราณสถานเมืองเสมา – ปราสาทโนนกู่ – ปราสาทเมืองแขก – ปราสาทเมืองเก่า – แหล่งหินตัดสีคิ้ว – กรุงเทพฯ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท


08.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

09.30 น. ถึง ปรางค์นางผมหอม เป็นปรางค์องค์เดียว ที่สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ในศิลปเขมรแบบบาปวน ก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกับปรางค์แขก โดยห่างจากที่นี่ไม่มากนักมีลำน้ำมาบรรจบกัน 2 สาย คือ ลำสนธิ กับลำพระยากลาง ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณที่ใช้ติดต่อกันระหว่างที่ราบสูงโคราชกับที่ราบลุ่มภาคกลางมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์


10.00 น. เดินทางไปยัง วัดบ้านฉางประชานิมิตร

10.45 น. ถึง วัดบ้านฉางประชานิมิตร ชมจารึกขุนศรีไชยมงคลเทพ ที่กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้ขุนศรีไชยมงคลเทพเอกมนตรีพิเศษและขุนนางทั้งหลายยกทัพไปตีเมืองพิมาย-พนมรุ้ง ฯลฯ จากนั้นชมช่องเหวตาบัว เส้นทางโบราณที่ใช้เดินทางระหว่างภาคกลางและภาคอีสานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์


11.20 น. เดินทางสู่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ไร่เลิศวนา (มื้อที่ 5)

12.30 น. เดินทางไปยัง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


14.00 น. ถึง วัดธรรมจักรเสมาราม ชมและสักการะพระนอนหินทรายโบราณสมัยทวารวดีองค์ใหญ่ ที่มีอายุกว่า 1,300 ปี จากนั้นเข้าชม โบราณสถานเมืองเสมา ที่ปัจจุบันยังมีฐานของศาสนสถานและใบเสมาโบราณอายุกว่า 1,000 ปี พร้อมฟังเรื่องราวความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทวารวดีในภาคอีสานตอนล่าง

15.30 น. ชม 3 ปราสาทหินสำคัญในบริเวณนี้ ได้แก่ ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก และปราสาทเมืองเก่า โบราณสถานแบบขอมโบราณ ที่สร้างขึ้นทับในดินแดนของเมืองเสมา พร้อมฟังเรื่องของการล่มสลายลงของวัฒนธรรมทวารวดีและเข้ามาของวัฒนธรรมขอมในเขตอีสานตอนล่าง
17.00 น. เดินทางไปยัง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

17.30 น. ถึง แหล่งหินตัดสีคิ้ว เป็นเนินเขาที่เต็มไปด้วยหินทรายสีขาว ปรากฎร่องรอยของการสกัดหินเป็นร่องลึกรูปสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ อยู่หลาย แนวและยังทิ้งร่องรอยของคมสิ่วที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสกัด สันนิษฐานว่าเดิมคงจะนำหินทรายบริเวณนี้ไป สร้าง ปราสาทหินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ และปราสาทเมืองเก่า


18.00 น. เดินทางกลับ


18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านสวนเมืองพร (มื้อที่ 6)


19.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


22.30 น. ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

อัตราราคานี้รวมค่าบริการ
• ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมพนักงาน Driver Guide
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า
• ค่าวิทยากรบรรยายและหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าน้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท / รักษาพยาบาล 500,000 บาท รายละเอียดตามกรมธรรม์