Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “บางขลัง” ยังไม่สิ้นกลิ่นมนต์ขลัง จ.สุโขทัย

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 23 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุโขทัย
วิทยากร
ผศ.ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

13,900 บาท / คน

สอบถาม

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 (1)

06.10 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 9-10 สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเช็คสัมภาระให้แก่ท่าน

08.10 น.

เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ด้วยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3308

09.05 น.

ถึง ท่าอากาศยานพิษณุโลก นำสัมภาระของท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นเดินทางสู่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

11.40 น.

ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระสวรรควรนายก อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม ที่ต้องการยกโบราณวัตถุที่สะสมไว้ให้เป็นสมบัติของชาติเมื่อท่านมรณภาพลง ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุบางส่วนที่ย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง รวมทั้งที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งบริเวณเมืองศรีสัชนาลัย โดยเฉพาะเครื่องถ้วยสังคโลกที่ได้จากแหล่งเรืออับปางในอ่าวไทย และพระพุทธรูปในรูปแบบศิลปะต่างๆ เป็นต้น

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านสวนสนริเวอร์ไซด์

14.00 น.

เดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

14.45 น.

ถึง วัดทุ่งเสลี่ยม สักการะ “หลวงพ่อศิลา” พระพุทธรูปนาคปรกหินทรายในอิทธิพลศิลปะเขมร ปางสมาธิ มีพระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกรองศอ พาหุรัด กุณฑล สวมมงกุฎเทริดและศิราภรณ์ แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำเจ้าราม ต่อมาอดีตเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้อัญเชิญมายังที่วัดแห่งนี้ กระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้เกิดเหตุคนร้ายโจรกรรมองค์พระไป จนกระทั่งได้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2539

15.15 น.

เดินทางไปยัง วัดใหญ่ชัยมงคล

15.45 น.

ถึง วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองบางขลัง โดยอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือ ชมเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระบรมธาตุประจำเมือง พร้อมฟังเรื่องราวของ “เมืองบางขลัง จากชุมชนโบราณที่มีมาก่อนรัฐสุโขทัย สู่เมืองที่ตั้งอยู่บนแนวถนนพระร่วงระหว่างเมืองสุโขทัยกับเมืองศรีสัชนาลัย”

16.45 น.

เดินทางไปยัง วัดโบสถ์

16.55 น.

ถึง วัดโบสถ์ อยู่นอกเมืองบางขลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ชมมณฑปก่อด้วยศิลาแลงและได้รับการก่ออิฐเสริมในระยะต่อมา โดยมีลักษณะคล้ายมณฑปที่วัดตึก นอกเมืองสุโขทัยทางทิศตะวันตก และวัดหนองพิกุลในเขตอรัญญิกของเมืองนครชุม จ.กำแพงเพชร นอกจากนี้ยังขุดพบพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” ปัจจุบันประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่

17.30 น.

เดินทางไปยัง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

18.30 น.

เข้าพักที่ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนท์ สปา หรือเทียบเท่า*** จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 (2)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางไปยัง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

09.00 น.

ถึง พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด ตั้งอยู่ภายในวัดจอมศรีรัตนมงคล (บ้านวังหาด) ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ สร้อยลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยน ขวานหิน ภาชนะดินเผา เครื่องมือโลหะ ใบหอก กลองมโหระทึก และเครื่องมือหินขัด ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบริเวณบ้านวังหาดนั้นแต่เดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุราว 2,500 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็ก

10.00 น.

เดินทางกลับ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

11.10 น.

ถึง กลุ่มโบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองฝั่งทิศใต้ ชมโบราณสถานสำคัญ ดังนี้

·       วัดเชตุพน ชมกำแพงแก้วที่สร้างจากหินชนวนขนาดใหญ่ ทั้งยังมีร่องรอยการสกัดหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้ จากนั้นชมพระพุทธรูปสี่อิริยาบถขนาดใหญ่ ที่สร้างอยู่ภายในมณฑปจตุรมุข ปัจจุบันเหลือร่องรอยของพระยืน, พระปางลีลา และพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเท่านั้น

·       วัดเจดีย์สี่ห้อง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของวัดเชตุพน ชมส่วนฐานของเจดีย์ที่มีลวดลายปูนปั้นรูปช้างและสิงห์ประดับ ทั้งยังมีรูปบุคคลสวมอาภรณ์และเครื่องประดับต่างๆ โดยมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพมนุษยนาค ซึ่งถือว่าเป็นเทพในโลกบาดาลตามคติที่นิยมในลังกา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านสินวนา

13.00 น.

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

13.10 น.

เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย รวมทั้งเมืองโบราณใกล้เคียง ชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น กลองมโหระทึก กลุ่มประติมากรรมเทวรูปและเทวนารีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กลุ่มพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย ประติมากรรมปูนปั้นสำหรับตกแต่งโบราณสถาน ซึ่งสะท้อนฝีมือและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างสุโขทัยโบราณ ฯลฯ

14.30 น.

เดินทางไปยัง จ.พิษณุโลก

16.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานพิษณุโลก เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเช็คสัมภาระให้แก่ท่าน

18.20 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3311

19.20 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

***พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท