Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “น่าน-แพร่” เสน่ห์มนตรา ล้านนาตะวันออก จ.น่าน-แพร่

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 28 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566
จำนวนวัน 3
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว น่าน แพร่
วิทยากร
อ.สมฤทธิ์ ลือชัย

14,900 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ “น่าน-แพร่” เสน่ห์มนตรา ล้านนาตะวันออก จ.น่าน-แพร่                                               

วันที่ 28-30 มกราคม 2566

วิทยากร : อ.สมฤทธิ์ ลือชัย                                                                                                  

ราคา 14,900 บาท

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (1)

06.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 14-15 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกเช็คสัมภาระแก่ท่าน

08.45 น.

ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 170

09.55 น.

ถึง ท่าอากาศยานน่าน นำสัมภาระของท่านขึ้นรถตู้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน

10.45 น.

ถึง วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ โดยวัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมทั้งชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งแสดงเรื่องราวชาดกในพุทธศาสนาที่แทรกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านสุริยาการ์เด้น

13.00 น.

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

13.10 น.

ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน แต่เดิมเป็น ‘หอคำ’ หรือคุ้มที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า เช่น งาช้างดำ โบราณวัตถุคู่บ้านคู่เมืองน่าน, อาณาจักรหลักคำหรือกฎหมายเมืองน่าน, พระพุทธรูปและหีบพระธรรมไม้แกะสลัก ศิลปะสกุลช่างเมืองน่าน เป็นต้น

14.10 น.

เดินเท้าต่อไปยัง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

14.20 น.

ชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดหลวงกลางเวียง เป็นวัดหลวงสำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ด้านในประดิษฐาน “พระธาตุช้างค้ำ” เจดีย์ที่มีรูปแบบอิทธิพลศิลปะสุโขทัย จากนั้นให้ท่านขอพร ‘พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี’ พระพุทธรูปปางลีลา ที่มีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย ภายในหอพระไตรปิฎก

15.20 น.

เดินเท้าต่อไปยัง คุ้มเจ้าราชบุตร

15.25 น.

เข้าชม คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2398 เพื่อเป็นคุ้มของเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ต่อมาจึงยกคุ้มนี้ให้เจ้าประพันธุ์พงศ์ (เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน) และให้เลื่อนเป็นเจ้าราชบุตร มีลักษณะเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น โดยชั้นสองของบ้านมีการจัดแสดงภาพถ่ายเก่า รวมทั้งของใช้เก่าของเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตมากมายหลายชิ้น

17.00 น.

เดินทางไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย

17.10 น.

ถึง วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ชมพระธาตุเขาน้อย เจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปะแบบพม่าผสมล้านนา จากนั้นสักการะพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองน่านบริเวณลานชมทิวทัศน์ของวัดแห่งนี้

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านเฮือนภูคา

20.00 น.

ถึง โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน หรือเทียบเท่า*** จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 (2)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง

08.15 น.

ถึง วัดพระธาตุแช่แห้ง เข้าสักการะ “พระธาตุแช่แห้ง” ศาสนสถานที่สำคัญมากที่สุดในเมืองน่าน ทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย) โดยในตำนานพื้นเมืองน่านระบุว่า สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุและพระพิมพ์เงิน-พระพิมพ์ทอง ซึ่งได้รับจากพระยาลิไท กษัตริย์สุโขทัย

09.00 น.

เดินทางไปยัง จ.แพร่

11.00 น.

ถึง บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่บ้านชาวไทยพวนที่ในปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมที่สำคัญ เลือกชมและซื้อผ้าหม้อห้อมได้ตามอัธยาศัย

11.45 น.

เดินทางไปยัง วัดจอมสวรรค์

11.55 น.

ถึง วัดจอมสวรรค์ หรือวัดจองเหนือ เป็นวัดโบราณที่โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะไทใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองแพร่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวไทใหญ่ ซึ่งได้เดินทางมาค้าขายที่เมืองแพร่

12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่คุ้มวงศ์บุรี (เมนูข้าวซอย)

13.45 น.

ชม คุ้มวงศ์บุรี สร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถา ชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เป็นเรือนไม้สัก 2 ชั้น  ทรงไทยผสมยุโรปสีชมพูอ่อน ประดับตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุ ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของใช้ของเจ้านายในอดีต และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครมาแล้วหลายเรื่อง

14.45 น.

เดินทางไปยัง คุ้มเจ้าหลวง

14.50 น.

ถึง คุ้มเจ้าหลวง เริ่มสร้างในปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าหลวงผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย มีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือที่เรียกกันว่า “ทรงขนมปังขิง” ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมของใช้ต่างๆ ของเจ้านายเมืองแพร่ในอดีตไว้อย่างมากมาย และยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์

16.00 น.

เดินทางไปยัง วัดพระธาตุช่อแฮ

16.30 น.

ถึง วัดพระธาตุช่อแฮ สักการะ “พระธาตุช่อแฮ” ศาสนสถานสำคัญของเมืองแพร่ และมีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (เสือ) พร้อมฟังประวัติการสร้างองค์พระธาตุผ่านเรื่องราวตำนานต่างๆ และเรื่องราวของเมืองแพร่ในมิติทางประวัติศาสตร์

17.30 น.

เดินทางกลับตัวเมืองแพร่

18.00 น.

ถึง โรงแรมภูมิไทยการ์เดน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม

20.00 น.

ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2565 (3)

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

07.30 น.

เดินทางไปยัง วัดนาคูหา

08.30 น.

ถึง วัดนาคูหา วัดเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา สักการะขอพร “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ใหญ่ ที่ประดิษฐานอย่างดดเด่นกลางทุ่งนา ทั้งยังเป็นองค์เดียวในเมืองไทยที่ถือลูกสมอและต้องขอพรด้วยลูกสมอเท่านั้น ทั้งยังมีทางเดินสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งให้ได้สัมผัสบรรยากาศของทุ่งนาโดยรอบอีกด้วย

09.30 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานแพร่

10.15 น.

ถึง ท่าอากาศยานแพร่ เจ้าหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกเช็คสัมภาระแก่ท่าน

11.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 185

12.40 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

***พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท