Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ท่อง ‘วัดสระเกศ’ สุดเขตกำแพงพระนคร กรุงเทพฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 25 มิ.ย. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว วัดสระเกศ
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

999 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ ท่อง ‘วัดสระเกศ’ สุดเขตกำแพงพระนคร กรุงเทพฯ                                          

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

วิทยากร : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี                                                                      

ราคา 999 บาท

08.30 น.                   ลงทะเบียน ณ บริเวณพระระเบียงด้านหลังพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร                         (มีบริการ Snack Box)                                                                                https://bit.ly/3mkJzig (แผนที่จุดลงทะเบียน)***

09.00 น.-12.00 น.       ชม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดสะแก” เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสระเกศ” ซึ่งแปลว่า ‘ชำระพระเกศา’ สืบเนื่องจากได้ทรงทำพิธีพระกระยาสนาน (อาบน้ำ) ครั้งเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในพระนคร จนเกิดเป็นคำพูดติดปากกันว่า “แร้งวัดสระเกศ” นั่นเอง เข้าชมจุดสำคัญต่างๆ ดังนี้

– พระอุโบสถ เข้าสักการะพระประธานปางสมาธิ ซึ่งแต่เดิมไม่มีพระนาม จนกระทั่งเนื่องในวาระสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี จึงได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี” พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วทำการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นภาพทศชาติ, ภาพเทวดาและท้าวจตุโลกบาล, ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ และภาพไตรภูมิ

– พระวิหาร ภายในประดิษฐาน “พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร” พระพุทธรูปยืนศิลปะสุโขทัยที่มีอายุกว่า 700 ปี มีความสูงถึง 10.75 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาจากวัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก มาประดิษฐานที่พระวิหารแห่งนี้จวบจนปัจจุบัน

***ชมหอพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ 1 ที่ทางวัดสระเกศเปิดให้เข้าชมเป็นกรณ๊พิเศษด้วย ซึ่งมีจิตรกรรมสมัยอยุธยาที่เป็นลายรดน้ำหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น

– พระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง พุทธสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ โดยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดั่งที่กรุงเก่ามีวัดภูเขาทอง ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นภูเขาที่มีพระเจดีย์อยู่ด้านบน และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อจากภูเขาทองเป็น “บรมบรรพต” แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการก่อสร้างพระบรมบรรพตจนแล้วเสร็จและงดงามมาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นเดินเท้าไปชม สะพานมหาดไทยอุทิศ หรือสะพานร้องไห้ สะพานข้ามคลองมหานาคที่บรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันอุทิศเงินสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 โดยเมื่อสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเป็นอนุสรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2457

***พิเศษสุด เฉพาะทริปนี้  ทุกท่านจะได้รับวัตถุมงคลจากทางวัด เสริมสิริมงคลกลับบ้านอีกด้วย🙏

12.00 น.                   เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***