Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ‘ทวารวดี’ ปะทะ ‘เขมร’ วัฒนธรรมไฮบริดต้นลุ่มน้ำชี จ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 09 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว ชัยภูมิ-ขอนแก่น
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ & รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

7,200 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ ‘ทวารวดี’ ปะทะ ‘เขมร’ วัฒนธรรมไฮบริดต้นลุ่มน้ำชี จ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

04.30 .  ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึกและรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

05.30 เดินทางไปยัง .บ้านเขว้า .ชัยภูมิ (วิ่งเส้นสระบุรีลพบุรี ผ่านเข้าชัยภูมิทาง .ลำสนธิ .ลพบุรี)

10.30 .  ถึง วัดกุดยาง ชมกู่แดง ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรโบราณ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือเพียงฐานสี่เหลียมย่อมุมทำจากศิลาแลง รวมถึงผนังของเรือนธาตุที่ก่อด้วยอิฐและกรอบประตูทำด้วยหินทราย ชมทับหลังพระกฤษณะประลองกำลังกับช้างพร้อมฟังเรื่องราวการจุดเริ่มต้นการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรโบราณในบริเวณต้นลุ่มแม่น้ำชีและพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง

11.00 .  เดินทางเข้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

11.30 .  ถึง ปรางค์กู่ โบราณสถานเก่าแก่และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดกลางเมืองชัยภูมิ สันนิษฐานว่าเป็นอโรคยาศาลาหรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตามคติพุทธศาสนามหายาน ภายในมีภาพสลักตามคติทางพุทธศาสนามหายาน เช่น ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่หน้าบันด้านทิศตะวันออกของปรางค์ประธาน, ภาพพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกมามหาภิเนษกรมณ์ที่หน้าบันด้านทิศตะวันตกของบรรณาลัย เป็นต้น

12.30 .  รับประทานอาหารกลางวัน ที่สวนอาหารตั้งฮั้งยุ้ย

13.30 .  เดินทางไปยัง ภูพระ

14.00 .  ถึง ภูพระ ตั้งอยู่ภายในวัดศิลาอาสน์ ชมภาพสลักของพระพุทธรูปที่ผนังหินทรายรวมทั้งหมด 9 องค์ โดยมีอยู่องค์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่า พระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางพาดอยู่ที่พระชงฆ์ โดยมีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 พร้อมฟังเรื่องราวการจุดเริ่มต้นการเข้ามาของวัฒนธรรมทวารวดีในบริเวณต้นลุ่มแม่น้ำชีและพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง

14.45 .  เดินทางไปยัง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

15.45 .  ถึง วัดคอนสวรรค์ ชมใบเสมาหินทรายโบราณ โดยมีทั้งที่เป็นแบบเรียบๆ ไม่มีลวดลาย และแบบสลักลวดลายเป็นภาพลวดลายมงคลต่างๆ หรือสลักเป็นภาพเรื่องราวทางพุทธศาสนา เช่น ภาพจากชาดกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานเท่านั้น จากนั้นชม หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางประทับยืนศิลปะทวารวดีซึ่งได้รับอิทธิพลรูปแบบจากศิลปะเขมรโบราณ

17.00 .  รับประทานอาหารเย็น ที่สวนอาหารคูณเงิน

18.00 .  เดินทางสู่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

20.00 .  เข้าพักที่ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์**** หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

07.00 .  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 .  เดินทางไปยัง วัดเจติยภูมิ

08.30 .  ถึง วัดเจติยภูมิ ชมและสักการะ พระธาตุขามแก่น เจดีย์ในศิลปะล้านช้างที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ทั้งยังเป็น 1 ในปูชนียสถานสำคัญของผู้คนทั้งในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีตำนานการสร้างที่มีความสัมพันธ์กับอุรังคนิทานและพระธาตุพนม อีกทั้งชื่อของพระธาตุองค์นี้ยังเป็นที่มาของชื่อเมืองขอนแก่นที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอีกด้วย

09.00 .  เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

09.30 .  เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองขอนแก่น ภายในรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ รวมถึงศิลปวัตถุที่ค้นพบในเขตภาคอีสานตอนบน ทั้งยังเป็นแหล่งที่รวบรวมและจัดแสดงใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานที่มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในวัฒนธรรมทวารวดีเขมร เช่น ใบเสมาหินทรายจำหลักภาพพุทธประวัติ ตอน พิมพาพิลาป, ใบเสมาหินทรายจำหลักภาพพุทธประวัติ ตอน ราหุลกุมารทูลขอราชสมบัติ, ประติมากรรมพระวัชรธรโพธิสัตว์ และเทวรูปพระยมทรงกระบือ ฯลฯ

12.00 .  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ครัวโอมเพี้ยง

13.00 .  เดินทางไปยัง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

14.10 .  ถึง วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านลาน ชมสิมหรือพระอุโบสถที่มีฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมภาพฝีมือช่างชาวบ้าน โดยเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยมีคำอธิบายเป็นอักษรไทยและตัวอักษรไทยน้อยกำกับอยู่

14.40 .  เดินทางไปยัง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

15.00 .  ถึง ปราสาทเปือยน้อย ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาในเขตอีสานตอนบน ประกอบด้วยกลุ่มปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ชมทับหลังพระนารายณ์บรรทมสินธุ์, ทับหลังเทพประทับนั่งถือพระขรรค์, หน้าบันรูปอุมามเหศวร ฯลฯ จากนั้นฟังสรุปเรื่องราวทั้งหมดจากวิทยากร

16.00 .  เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 .  แวะรับประทานอาหารเย็น ที่สวนอาหาร อ.กุ้งเผา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

19.00 . เดินทางต่อ

23.30 .  ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

*พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
**เสริมเตียง จ่ายเพิ่ม 900 บาท