Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “ชัยนาท-สรรคบุรี” เมืองโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 15 ธ.ค. 2561
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว ชัยนาท
วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

2,800 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ “ชัยนาท-สรรคบุรี” เมืองโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
06.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชัยนาท

09.30 น. ถึง วัดธรรมมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บนเนินเขาธรรมามูลริมแม่นํ้าเจ้าพระยา วัดแห่งนี้ประดิษฐาน ‘หลวงพ่อธรรมจักร’ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ปางห้ามญาติ ศิลปะผสมผสานระหว่างอยุธยาและสุโขทัย ที่พระหัตถ์ปรากฏลายธรรมจักร ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จมาสักการะถึง 3 ครั้ง ส่วนริมแม่นํ้าบริเวณหน้าวัด มีความเชื่อว่าเป็นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เคยนำไปใช้ในพระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย

10.30 น. เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

11.00 น. เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นโดยพระชัยนาทมุนี (นวม สุทตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียง เช่น หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย รวมถึงพระพิมพ์สมัยต่างๆ ซึ่งหาชมได้ยาก

12.00 น. ถึง วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นศาสนสถานที่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วมาซ่อมแซมภายหลัง โดยมีหลักฐานเป็นศิลาจารึกที่อยู่ติดกับฝาผนังวิหารด้านหลังติดกับองค์พระธาตุเจดีย์ กล่าวถึงการเฉลิมฉลองบูรณปฏิสังขรณ์วัดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ชมพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมลดระดับขึ้นไปต่อกับระฆังคว่ำ และทั้งสี่ด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก และยังมีเจดีย์เล็กจิ๋วประดับอยู่บนเจดีย์พระบรมธาตุคล้ายกับเจดีย์แบบศรีวิชัย

12.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.50 น. เดินทางไปยัง อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท

14.20 น. ถึง วัดพระแก้ว แต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้ว ชมพระเจดีย์ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะอู่ทอง คือมีลักษณะเด่นคือฐานเป็นสี่เหลี่ยมสองชั้น ชั้นที่สามเป็นทรงแปดเหลี่ยม เหนือขึ้นไปเป็นองค์ระฆังต่อยอดด้วยเจดีย์ทรงกรวยกลม ในแต่ละชั้นจะมีซุ้มพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ บรมครูทางด้านศิลปะไทยถึงกับยกย่องว่าสถูปของวัดพระแก้วเมืองสรรคบุรีนี้เป็น “ราชินีแห่งเจดีย์” ในประเทศไทยเลยทีเดียว จากนั้นชม หลวงพ่อฉาย ซึ่งเบื้องหลังขององค์พระมีทับหลังแกะสลักด้วยหินทรายติดอยู่ โดยสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว

15.20 น. เดินทางไปยัง วัดมหาธาตุ

15.30 น. ถึง วัดมหาธาตุ หรือวัดมหาธาตุเมืองสรรค์ วัดเก่าแก่คู่เมืองสรรคบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยาและมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ชมพระเจดีย์ประธานที่เหลือเพียงส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงซ้อนกันหลายชั้น ปรางค์ทรงกลีบมะเฟืองซึ่งคล้ายกับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรี พร้อมชมหมู่เจดีย์รายทรงแปดเหลี่ยมและพระวิหารซึ่งเป็นอาคารขนาดเก้าห้อง ที่ตอนนี้เหลือเพียงเสาแปดเหลี่ยมยอดบัวจงกล และผนังบางส่วนเท่านั้น จากนั้นฟังเรื่องราวความสำคัญของ ‘สรรคบุรี-แพรกศรีราชา เมืองโบราณสำคัญแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ของแคว้นสุพรรณภูมิ’

16.30 น. เดินทางไปยัง วัดสองพี่น้อง

16.40 น. ถึง วัดสองพี่น้อง วัดโบราณที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยา ชมพระปรางค์แบบอยุธยาตอนต้นที่ยังหลงเหลือลวดลายปูนปั้นให้เห็นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากนั้นเข้าชม วัดโตนดหลาย ภายในประดิษฐานเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบของงานศิลปกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับแคว้นสุโขทัยในช่วงเวลานั้นด้วย

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.30 น. ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ***