Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ “ชมเพลิน เดินอัมพวา ถิ่นพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จ.สมุทรสงคราม

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 23 ก.พ. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

1,800 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ “ชมเพลิน เดินอัมพวา ถิ่นพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

07.00 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ มติชนอคาเดมี

07.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

10.00 น.

เข้าชม วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร เดิมเรียกว่า “วัดอัมพวา” เป็นวัดที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงอุทิศบริเวณนิวาสถานให้เป็นที่สร้างวัดถวายแด่พระมารดาคือสมเด็จพระรูปสิริโสภาภาคย์มหานาคนารี ซึ่งรัชกาลที่ 2 ก็เสด็จพระราชสมภพ ณ สถานที่แห่งนี้ ชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเขียนเล่าเรื่องราวพระราชประวัติของรัชกาลที่ 2 และเรื่องราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทอง, ไกรทอง และอิเหนา เป็นต้น พร้อมฟังบรรยายพระราชประวัติตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์โดยละเอียด จากนั้นชมพระปรางค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของพระตำหนักเดิมในพระราชมารดาของพระองค์

11.00 น.

เดินทางไปยัง วัดดาวดึงษ์

11.15 น.

ถึง วัดดาวดึงษ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งบริเวณหน้าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ตักน้ำสำหรับทำน้ำสรงมูรธาภิเษกที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ รวมทั้งใช้ในการทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีสำคัญๆ ด้วย เข้าสักการะพระประธานสมัยอยุธยา ทำด้วยศิลาแลง ภายในพระอุโบสถ จากนั้นชมธรรมาสน์เก่าแก่ทำด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจกที่แสนงดงาม

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านแดงอาหารทะเล (เจ้าเก่า)

13.30 น.

เดินทางไปยัง วัดพวงมาลัย

13.50 น.

ถึง วัดพวงมาลัย วัดแห่งนี้มีบันทึกในหนังสือ “จดหมายเหตุเรื่องประพาสต้นในรัชกาลที่ 5” ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่าเป็น 1 ในวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2447 เข้าสักการะพระครูวินัยธรรม (แก้ว พรหมสโร) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปจนถึงบรรดาเจ้านายในกรุงเทพฯ พร้อมชมพระเจดีย์หงสา เจดีย์ทรงปราสาทแบบมอญ-พม่า, ภาพปูนปั้นนูนต่ำรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนพร้อมด้วยพระอัครสาวก ซุ้มประตูลวดลายปูนปั้นตกแต่งกระเบื้องแบบจีนที่พระอุโบสถ รวมทั้งศาลาท่าน้ำทรงจตุรมุข ที่มีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างจีนที่งดงามและหาดูได้ยาก

14.50 น.

เดินทางไปยัง วัดบางกะพ้อม

15.10 น.

ถึง วัดบางกะพ้อม สักการะพระอุปัชฌาย์คง ธมฺมโชโต อดีตเกจิดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง 1 ใน 21 ยอดพระอริยคณาจารย์ ในพิธีมหาพุทธาภิเศก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เรื่อง รอยพระพุทธบาท 5 แห่ง ซึ่งมีความแปลกตาและงดงามแห่งเดียวในประเทศไทย

15.45 น.

เดินทางไปยัง อ.บางแพ จ.ราชบุรี

16.45 น.

ถึง สวนมะพร้าวน้ำหอม ชมและสัมผัสบรรยากาศภายในสวนมะพร้าวพื้นที่กว่า 300 ไร่ พร้อมรับประทานมะพร้าวน้ำหอม รวมทั้งของว่างอื่นๆ จากนั้นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่นำมาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ

18.00 น.

เดินทางกลับ

20.30 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***