Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ จาก ‘อโยธยา’ ถึง ‘รามาธิบดี’ เรื่องราวก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 23 เม.ย. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา
วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

2,700 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ จาก อโยธยา ถึง ‘รามาธิบดี’ เรื่องราวก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา     

  ราคา 2,700 บาท

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่มติชนอคาเดมี ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารเช้า

07.30 น.

ออกเดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

09.00 น.

ถึง วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า ‘บางกะจะ’ อันเป็นจุดที่มีแม่น้ำ 2 สายบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก จึงทำให้บริเวณนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการกำเนิดขึ้นของกรุงศรีอยุธยา สักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต (ซำปอกง) พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอยุธยา ซึ่งในพระราชพงศาวดารฯ กล่าวว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา 26 ปี จากนั้นเข้าชมศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งมีตำนานของ “พระเจ้าสายน้ำผึ้ง” กับ “พระนางสร้อยดอกหมาก” อันเป็นมุขปาฐะที่เล่าเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาช่วงก่อนการก่อตั้งเมืองในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)

10.00 น.

เดินทางไปยัง วัดใหญ่ชัยมงคล

10.10 น.

ถึง วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าไท” โดยในพงศาวดารเหนือและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบริติชมิวเซียมกล่าวว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดศพของเจ้าแก้วเจ้าไทย ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา แล้วให้สถาปนาพระอารามในบริเวณที่ปลงศพโดยให้ชื่อว่า ‘วัดป่าแก้ว’นั่นเอง ทั้งยังเป็นจุดที่สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ทำพิธีเสี่ยงเทียนของพระเฑียรราชาและคณะ ก่อนยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

11.00 น.

เดินทางไปยัง วัดกุฎีดาว

11.10 น.

ถึง วัดกุฎีดาว ตั้งอยู่ในที่เชื่อกันว่าเป็น “รัฐอโยธยา” ซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือชุมชนบ้านเมืองโบราณที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับรัฐละโว้ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือญาติกับเมืองพระนครของเขมรโบราณ โดยในพงศาวดารเหนือระบุว่า วัดแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าธรรมราชา กษัตริย์องค์ที่ 8 ของยุคก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อจุลศักราช 671 (พ.ศ.1852) ซึ่งสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 41 ปีเลยทีเดียว

12.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านบ้านไม้ริมน้ำ

13.15 น.

เดินทางไปยัง วัดอโยธยา

13.25 น.

ถึง วัดอโยธยา หรือวัดเดิม โดยในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังอันเป็นศูนย์กลางของเมืองในสมัยอโยธยามาก่อน ชมพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและน่าจะมีการบูรณะเพิ่มเติมมาโดยตลอด โดยมีชั้นล่างสุดเป็นฐานสูงในผังสี่เหลี่ยม เหนือขึ้นไปเป็นชุดฐานบัวในผังแปดเหลี่ยม รองรับองค์ระฆังขนาดใหญ่ รอบองค์ระฆังประดับปูนปั้นเป็นรูปกลีบบัวโดยรอบ สันนิษฐานว่าคงเป็นงานประดับเพิ่มในภายหลัง

14.25 น.

เดินทางไปยัง วัดมเหยงคณ์

14.35 น.

ถึง วัดมเหยงคณ์ วัดโบราณที่ข้อมูลตามพงศาวดารฉบับต่างๆ ระบุว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) แต่ในพงศาวดารเหนือกลับระบุว่า พระนางกัลยาณี ผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าธรรมราชาเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้พร้อมกันกับวัดกุฎีดาว ชมเจดีย์ทรงระฆังศิลปะแบบอยุธยา ซึ่งที่ฐานประดับประติมากรรมช้างล้อม ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับคติพุทธศาสนามาจากลังกา โดยน่าจะจำลองรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาจากมหิยังคณะเจดีย์

15.30 น.

เดินทางไปยัง วัดหันตรา

15.40 น.

ถึง วัดหันตรา ตั้งอยู่ริมคลองหันตรา หรือแม่น้ำป่าสักสายเก่า แต่เดิมบริเวณนี้ถูกเรียกว่า “ทุ่งหันตรา” หรือทุ่งอุทัย ซึ่งเป็นบริเวณนี้เป็นนาหลวง หรือที่นาของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา อันเป็นพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนา ซึ่งเป็นนาฏกรรมแห่งรัฐเพื่อขอความเจริญในพืชพันธุ์และข้าวปลาอาหารของราชอาณาจักร ทั้งยังเป็นสถานที่ประสูติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อครั้งพระราชบิดาคือเจ้าสามพระยาทำพิธีเบิกโขลนทวารก่อนยกไปตีเมืองพระนครอีกด้วย

16.40 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***