Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์พิเศษ “ตามรอยยาตรา เลียบพระนคร”

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 25 พ.ค. 2562
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

1,000 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์พิเศษ “ตามรอยยาตรา เลียบพระนคร”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

07.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

08.00 น. ออกเดินทางไปยัง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

08.40 น. ถึง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้น ทั้งยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวช ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน สักการะพระพุทธสุวรรณเขต (พระโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 พร้อมชมชมจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภาพแบบมีมิติทัศน์ฝีมือของขรัวอินโข่ง ภายในพระอุโบสถ

 

09.30 น. เดินทางต่อไปยัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

09.50 น. ถึง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง ชมพระอุโบสถมีลักษณะพิเศษ คือข้างนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยตกแต่งด้วยกระเบื้องเบญจรงค์เคลือบสีรูปเทพพนม ส่วนภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปงดงามลงตัว จากนั้นชมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีขนาดเท่าพระองค์จริงในพระอิริยาบทประทับบนพระราชยานพุดตานทอง และปิดท้ายที่สุสานหลวง ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระมเหสี, เจ้าจอมมารดา, พระราชโอรส และพระราชธิดา เช่น รังษีวัฒนา ซึ่งเป็นที่เก็บพระอัฐิของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้เป็นพระมเหสีในรัชกาลที่ 5 และพระมารดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต้นราชสกุล ‘มหิดล’ เป็นต้น

10.50 น. เดินทางต่อไปยัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

11.00 น. ถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชมพระอุโบสถพร้อมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานที่แต่เดิมอยู่ที่วัดศาลาสี่หน้า หรือวัดคูหาสวรรค์ ต่อมารัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ แล้วให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมทั้งยังได้ทรงถวายพระนามใหม่ให้ดังปัจจุบัน โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งในครั้งนั้นได้ทรงกระทำสักการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นครั้งแรก จึงกลายเป็นพระราชประเพณีตั้งแต่นั้นสืบมาว่า เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยทางสถลมารค ต้องเสด็จมาทรงกระทำสักการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรสืบมาทุกรัชกาล

12.30 น. เดินทางกลับ

13.00 น. ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***