เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (LEADERSHIP EXCELLENCE) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี นอกจากนั้น คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม (SUSTAINABLE DEVELOPMENT / CSR EXCELLENCE) ซึ่งเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว การมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกของประเทศ โดยรางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ มอบให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และโครงสร้างการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ ส่วนรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม มอบให้กับองค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน