นางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม รับโล่รางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวแก่สถานประกอบกิจการ จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 4 ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากร และโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร