ธนาคารแห่งประเทศไทยสายออกบัตรธนาคาร เผยแพร่ 6 การกระทำที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาธนบัตรให้ใช้อย่างถูกวิธีมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ดังนี้

1.ไม่ขีดเขียน
2.ไม่ประทับตรา
3.ไม่พับหรือกรีดเป็นรอย
4.ไม่พับประดิษฐ์ต่างๆ
5.ไม่ขยำธนบัตร
6.ไม่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ