มะพร้าวไทยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดโลก แม้ในปีที่ผ่านมาทั่วโลกต่างเผชิญปัญหากับสถานการณ์กับโควิด-19 แต่การส่งออกมะพร้าวน้ำหอมยังคงขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นำแนวพระราชดำริพัฒนาอาชีพเกษตรสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises หรือ SE) ไปสู่การพึ่งพาและพัฒนาตนเอง เห็นว่ามะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชสร้างรายได้ระยะยาว สร้างผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ปลูก กลุ่มเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอม ต.ทุ่งโป่ง โดยนำพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม “พันธุ์บ้านแพร้าวก้นจีบ” มาจาก จ.สมุทรสาคร ใช้ระยะเวลาในการปลูก 2-3 ปี มะพร้าวน้ำหอมสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ที่มีดินชุ่มน้ำ หรือ พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเหมาะสมจะออกผลตามฤดูกาล แต่สำหรับพื้นที่บ้านทุ่งโป่ง คือความท้าทาย เนื่องจากสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย แต่กลับสามารถปลูกมะพร้าวและเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันโครงการมะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่งดำเนินการขับเคลื่อนเข้าสู่ปีที่ 4 ซีพีทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการเป็นตลาด ผลักดันผลผลิตเข้าสู่แม็คโคร พร้อมส่งมะพร้าวสู่ ตลาด modern trade และสร้างรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนี้ ผลผลิตถูกผลักดันเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ง B2B และ B2C เป็นการยกระดับการส่งเสริมการเกษตรภายในชุมชน

นางหนูเหรียญ ถมภิรมณ์ ตัวแทนเกษตรกรบ้านทุ่งโป่ง กล่าวว่า เกษตรกรบ้านทุ่งโป่ง ทำการเกษตรมาระยะเวลานานแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ปลูกอ้อย และมัน จึงลองคิดหาวิธีการพร้อมเปลี่ยนแนวความคิด โดยมีเจ้าหน้าจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ ซีพี เข้ามาประชาคม สร้างการเปลี่ยนแปลง เกิดการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้รู้สึกได้ถึงความภูมิใจที่สามารถทำได้จริง วันนี้มะพร้าวถูกนำมาวางขายในแม็คโครแล้ว รู้สึกตื้นตันแทนเกษตรทุกคนที่ทำสำเร็จขอขอบคุณ มูลนิธิปิดทองหลังพระและซีพีที่คอยให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นอย่างดี